BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TALEPLERİNİ AÇIKLADI, DARISI MEMURLARIN BAŞINA

BASK turk-is-ve-hak-is-toplu-is-sozlesmesi-taleplerini-acikladi-darisi-memurlarin-basina

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TALEPLERİNİ AÇIKLADI, DARISI MEMURLARIN BAŞINA

2021 yılı hem kamuda çalışan işçiler ve hem memurlar için önemli.

Çünkü her iki kesimin de 2021 yılında toplu sözleşme görüşmeleri var.

Önce kamu işçilerinin 2021-2022 yılları için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yapılacak, 2 Ağustos 2021 tarihinde de 2022-2023 yılları için memurların toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak.

Kamu işçileri adına Türk-İş ve Hak-İş toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ortak hareket etme kararı aldı.

Memurların gözü Türk-İş ve Hak-İş tarafından yürütülen kamu toplu sözleşmelerinde.

İki Konfederasyon, taşeron işçiliğinden kadroya geçenler ile birlikte yaklaşık 700 bin kamu işçisi adına yürütülen görüşmelere ilişkin tekliflerini 31 Aralık 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin’e sundular.

Aşağıdaki görüleceği gibi  ortak talepler 17 madde.

Beşinci maddeden sonrası uygulamaya yönelik.

Hepsi bu.

İşkollarındaki sorunları, o işkollarındaki sendikalarla işverenler kendi aralarında çözüme kavuşturuyor.

Bir noktanın altını çizelim: Kamu işçilerinin ana talebi, mevcut hakları korumak. Hakları geliştirmeyi ikinci planda takip ediyorlar. Ama hem korumayı hem geliştirmeyi başardıklarını vurgulamak ve işçi sendikalarını bu başarılarından dolayı tebrik etmek lazım.

Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri memurlar için önemli, çünkü olabilirse eğer, Memur sendikaları için örnek olacak.

Gerçi sözde yetkili ama yetkiyi kötüye kullanan memur sendikaları, önüne konulan her evrakı imzalıyor ama yine de ümidimizi kaybetmeyelim.

 

 KONFEDARASYON ÜYESİ SENDİKALARIN ORTAK TALEPLERİ

1- TABAN ÜCRET

 Bu kapsamda olan tüm işçilerin en düşük aylık brüt çıplak ücreti 4.800 TL’ye çekilecektir. 

Toplu iş sözleşmesi imza tarihinden sonra işe alınanların taban ücreti de bu tutarın altında olmayacaktır.

İşe giriş ücreti; ikinci, üçüncü ve dördüncü altışar aylık dönemde, ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak belirlenecektir.   

 

2- KIDEM ZAMMI

Düşük ücretlerde çekme işlemi (taban ücret) yapıldıktan sonra, işyerinde 5 yıldan fazla kıdemi bulunan işçilere, her yıl için kıdem zammı 35 TL/ay olarak uygulanacaktır.

 

3- ÜCRET ZAMMI

 a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin ücretlerine (1. ve 2. fıkradaki) çekme ve kıdem zammı uygulandıktan sonra, aylık brüt çıplak ücretlerine,  yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde 20 oranında ücret zammı yapılır.

 b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan en son temel yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

 c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl birinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan en son temel yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

 d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan en son temel yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli endeksindeki bir önceki altı aylık değişim oranına 3 puan refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

 

4- EK ÖDEME  

 Toplu iş sözleşmelerinin kapsamındaki işçilere; her yılın Mayıs ayı içinde 1.500 TL ve Eylül ayı içinde 1.500 TL olmak ve başkaca bir ödemeyi etkilememek üzere “ek ödeme” yapılır.

 

5- SOSYAL YARDIMLAR

 

 

1. Yıl

2. Yıl

a)

Sosyal Yardım:

700 TL/Ay

800 TL/Ay

b)

Yemek Parası:

    20 TL/ Gün

    25 TL/ Gün

c)

Giyim Yardımı:

700 TL/Yıl

800 TL/Yıl

d)

Aile ve Çocuk Yardımı:

Devlet memurlarına verilen miktarda ödenir.

e)

Bayram Yardımı:

Her yıl Ramazan Bayramında 1.000 TL ve Kurban Bayramında 1.500 TL ödenir.

f)

Yol Yardımı:

Servis sağlanamadığı durumlarda işe bir gidiş-bir geliş ücreti belediye rayiç bedel üzerinden ödenir.

g)

İşin Gerektirdiği Belgeler:

İşçilerin, görev tanımlarındaki işleri yapmaları için gerekli olan tüm sertifika ve belge maliyetleri ile gerekli olan izinler işverence karşılanır.

h)

Yukarıda yer alan sosyal yardımlardan yüksek olanlar aynı miktarda artırılır.

i)

Yukarıda yer almayan sosyal yardımlara ücret zamları oranında zam yapılır.

j)

Yukarıda yer almayan ancak toplu iş sözleşmesinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler, doğum, ölüm, evlenme, yol yardımları ile prim, tazminat vb. ödemeler), taraflar arasında başka bir anlaşma yapılmamışsa, toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenir.

 

6- 696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN DURUMU

 

İlk defa toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinde de, işbu kapsamda belirlenen sosyal yardım ödemeleri uygulanacaktır. Bu kapsamdaki işçilere yıllık 60 gün ikramiye ve 52 gün ilave tediye ile birlikte toplam 112 gün ikramiye ödenecektir.  

 

7- FARKLARIN ÖDENME ZAMANI

 Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkânları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir.

 

8- YETKİ UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDEN İŞYERLERİ

 Yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere, belirlenen işbu ücret ve sosyal yardım artışları, imza tarihinden itibaren, avans niteliğinde ödenir. 

 

9- GECE DÖNEMİ ÇALIŞMASI

 Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece çalışmalarıdır. Bu saatlerde çalıştırılan işçilere ücretleri yüzde 20 zamlı ödenir. Mevcut uygulamanın bu oranın üzerinde olması durumunda, yüksek olan oran uygulanır.

 

10- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ve ÖDENMESİ

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin yüzde 70 fazlasıyla ödenir. Resmi ve Dini bayramlar ile genel tatil günlerinde yaptırılan fazla mesailerden 8 saati geçen kısmı yüzde 200 zamlı olarak ödenir. 

Mevcut uygulamanın, bu oranların üzerinde olması durumunda yüksek olan oranlar uygulanır.

 

11- KAPSAM

Belediyeler ile belediye kuruluşları ve şirketleri işbu protokol kapsamında değildir.

 

  • MÜZAKERELERDE SENDİKALARIN DOĞRUDAN GÖRÜŞECEĞİ KONULAR

12- İŞYERİNE / İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR

Kamu Çerçeve Protokolü ile düzenlenen hususların dışında kalan konularda,  işyeri/işletme/işkoluna özgü olan ücret, skala ayarlaması,  iş riski ve sorumluluk zammı, yıpranma-üretim-kampanya primi,  işyerindeki günlük yevmiye farklılığı vb. mali hükümler ile çalışma ilişkileri gibi sorunlar, toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan veya naklen/açıktan atanarak ya da kanunla geçiş yapan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve menfaatleri (intibakı), gittikleri işyerindeki benzer işçilerin durumu ve geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal alınarak yapılır.

 

 GENEL TALEPLER

13- 696 SAYILI KHK KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN KAMU TAŞERON İŞÇİLERİNİN DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMESİ

696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan ve fakat halen KİT ve diğer kamu kurumlarında, bazı özel bütçeli kuruluşlarda, danışmanlık-yapım işi-çağrı merkezi vb. ihaleli işlerde halen taşeron olarak çalıştırılmaya devam edilen işçiler, kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrosuna alınacak ve böylece kamuda taşeron uygulaması tamamıyla sonlandırılacaktır.  

 

14- GEÇİCİ İŞÇİLER

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçiler kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrolarına geçirilecektir.  

 

15- 696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARI

 

  • Re’sen emekliliğin önlenmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. İşçiler, yaşlılık aylığı almaya hak kazansalar bile, Anayasanın eşitlik kuralı çerçevesinde, diğer kamu işçileri gibi istekleri halinde çalışmaya devam edeceklerdir.
  • İşçilerin hastalık, eş vb. zorunlu nedenlerle iş ve işyeri değişikliği yapabilmesi, gerekli durumlarda tayin hakkı verilmesi sağlanacaktır.
  • Engellilik durumu, sağlık durumu vb. zorunlu hallerde işçinin talebi üzerine birimler arasında değişiklik yapılır.

 

16- GELİR VERGİSİNDE İŞÇİ LEHİNE DÜZENLEME

 Mevcut gelir vergisi tarife ve oranlarının işçiler lehine iyileştirilmesi için düzenleneme yapılacaktır. Bu kapsamda vergi yükünü hafifletmeye yönelik olarak gelir vergisinin ücretliler açısından birinci dilim olan yüzde 15 oranında sabitlenmeli ve bundan sonraki oranlardaki vergi mükellefiyeti işveren tarafından karşılanmalıdır.

 

17- DAYANIŞMA AİDATI ve ÇERÇEVE PROTOKÖLÜN BAĞLAYICILIĞI

Toplu iş sözleşmesinden yararlanma süreçlerine ilişkin sorunların çözümüne yönelik yeni bir yasal düzenleme yapılacaktır. Uygulama sorunları Kamu İşveren Sendikası ile giderilecektir.

6356 Sayılı STİS Kanunu Ek Madde 2 ile getirilen ve hükümet, kamu işveren sendikaları ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında, işçilerin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere imzalanacak kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünün bağlayıcı niteliği konusunda gerekli yasal düzenleme yapılacaktır.

Not: Müzakereler sırasında Konfederasyonlarımız gerektiğinde yeni tekliflerde bulunabilecektir.

  

TÜRK-İŞ

HAK-İŞ

Ramazan AĞAR

Dr. Osman YILDIZ

 

Genel Mali Sekreter

 

Genel Başkan Yardımcısı

YORUM YAZ