BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

Tüzük

B A S K

(BAĞIMSIZ KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU) ANA T Ü Z Ü Ğ Ü

 

 

BİRİNCİ KISIM

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Konfederasyonun Adı, Merkezi, Adresi

 

Madde 1- Konfederasyonun adı Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu'dur. Kısa adı ise BASK'tır.

Konfederasyonun Merkezi: ANKARA'dır.

Konfederasyonun Adresi: İzmir 2. Cadde, TURTES İş Hanı, No: 14, Kat: 4 Kızılay/ANKARA'dır.

Konfederasyon merkezinin Ankara ili içinde başka bir adrese nakline yönetim kurulu, başka bir ile nakline ise genel kurul yetkilidir.

 

Konfederasyonun Faaliyet Alanı

Madde 2 - Konfederasyonun faaliyet alanı; Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri ile bunların kurucusu veya üyesi oldukları ve 4688 sayılı Kanunun 5 inci maddecinde sayılan hizmet kollarında kurulan kamu görevlileri sendikalarını kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3 - Bu tüzükte geçen;

 1. Üye Sendika: BASK'a üye kamu görevlileri sendikalarını,
 2. Konfederasyon: Kısa adı BASK olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonunu,
 3. Yönetim Kurulu: BASK yönetim kurulunu,
 4. Kamu Görevlisi: Bu kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini,
 5. Kamu işvereni: Kamu görevlilerinin çalıştığı tüzel kişiliği olan yada olmayan kamu kurum ve kuruluşlarını,
 6. Kamu İşveren Vekili: Kamu kurum ve kuruluşlarında temsile yetkili olanları,
 7. İşyeri: Kamu hizmetlerinin yürütüldüğü yerleri,
 8. Kurum: Kuruluş kanunları ve kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları,
 9. Kanun: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nu,
 10. Toplu Sözleşme: 4688 sayılı Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda, mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşmeyi,
 • Mutabakat Metni: Toplu sözleşme sonunda varılan anlaşmayı gösteren belgeyi,

l ) Konfederasyon İl Temsilcisi : 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri gereğince il bazında sendikal faaliyetleri yürüten görev ve yetkileri konfederasyon yönetim kurulunca belirlenen sendikamız üyeleri arasından seçilen temsilciyi,

 1. m) Konfederasyon İlçe Temsilcisi : 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

hükümleri gereğince ilçe bazında sendikal faaliyetleri yürüten görev yetkileri konfederasyon yönetim kurulunca belirlenen sendikamız üyeleri arasından seçilen temsilciyi,

İfade eder.

 

Konfederasyonun Amacı ve Faaliyetleri

Madde 4- Konfederasyonun amacı, Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, üye sendikalar arasında karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, çalışma ve toplumsal barışın sağlanması ve devam ettirilmesi için çaba göstermek ve mücadele etmektir. Bunun için demokratik esaslar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığına, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne, milli egemenliğe, insan haklarına, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, faaliyet gösterir.

Konfederasyon bu amacı gerçekleştirmek için;

 1. Çalışma ilişkilerinde kamu görevlilerini ve sendikalarını yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
 2. Kamu görevlilerinin güçlü bir Konfederasyon etrafında toplanabilmesi açısından kamu görevlileri sendikalarının teşkilatlanmalarına yardımcı olmak,
 3. Kamu görevlilerine; yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine ve aile sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek adil bir ücret sağlamaya çalışmak,
 4. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum hayatındaki rolünü ve değerini anlayan ve kavrayan ve bu konuda haklarının ve görevlerinin bilincinde bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışmak,
 5. Hizmet kollarında yetkili olan üye sendikalarla birlikte idare ile yapılacak toplu sözleşmelere katılmak, koordinasyonu sağlamak, yetkili sendikalara yardımcı ve destek olmak,
 6. Kamu işveren kurulu ile yapılacak toplu sözleşmelere taraf olmak, üye sendikaların kamu işveren kurulu ile yapacakları toplu sözleşmede uyacakları genel ilkeleri belirlemek, gerektiğinde toplu- sözleşmelerde uyuşmazlık çıkarmak veya Uzlaştırma Kuruluna başvurmak,
 7. Ekonomik ve Sosyal Konseyde kamu görevlileri ile ülke sorunları hakkında görüş bildirmek, kamuoyu oluşturmak,
 8. Üye sendikaların kamu kurum ve kuruluşlarıyla münasebetlerinde, ihtiyaç duyulan bilgi ve hizmeti sağlamak,
 9. Çalışma mevzuatı ile ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki konularda araştırmalar yapmak veya yaptırmak, kurs, panel, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 10. Çalışma hayatından, mevzuattan veya örf ve adetten doğan hususlarda dava açmak ve bu münasebetle açılan davalardan ötürü husumete ehil olmak,
 11. Kamu görevlilerinin idare ile doğabilecek ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak,
 12. Amacına uyan uluslararası kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak, uluslararası kuruluşlara delege, temsilci veya gözlemci göndermek, uluslararası kuruluşların temsilcilerini Türkiye'ye davet etmek,
 13. Kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci seçmek ve göndermek,
 14. Çalışma ilişkilerinden doğan konularda ve mevzuatın verdiği görevler çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında kamu çalışanlarını temsil etmek ve gerektiğinde gözlemci göndermek,
 15. Üye sendikalar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözmeye çalışmak,
 16. Konfederasyon adına gazete, dergi, kitap ve benzeri yayım faaliyetleri yapmak ve basım tesisleri kurmak,
 17. Kamu görevlilerinin yararlanmaları için eğitim, sağlık ve spor tesisleri ve kütüphane kurmak,
 18. Amaçları doğrultusunda menkul ve gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, menkullerini rehin, gayrimenkullerini ipotek etmek, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek kabul ve tesis etmek, gereğinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,
 19. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın çağdaş standartlara uygun hale getirilmesine çalışmak,
 20. Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele etmek ve bu yönde toplumsal duyarlılık yaratılmasına çalışmak,
 21. Özürlü kamu görevlilerinin çalışma koşullarını iyileştirici çalışmalar yapmak,
 22. Çalışanların aynı zamanda birer tüketici olduğu gerçeğinden hareketle, tüketici bilincinin ve yasal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 23. Doğal afetlerin vukuunda üyelik şartı aranmaksızın yasalar çerçevesinde ayni ve nakdi yardımda
 24. Başta kamu görevlileri olmak üzere turn çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun toplu pazarlık ve grev hakkı tanınması için mücadele etmek,
 25. Katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için kamu görevlilerine siyaset hakkı tanınması, yönetime katılma ve danışma mekanizmalarının oluşturulması için çalışmalar yapmak,
 26. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, 1LO Sözleşmeleri ile Türkiye'nin onayladığı diğer uluslararası sözleşmelerde yer alan sendikal hakların hayata geçirilmesi için çaba göstermek,
 27. Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan hakları ihlallerine karşı duyarlı bir toplum yaratılması için girişimlerde bulunmak,
 28. Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalışmalar yapmak,
 29. yüzyılın temel olgusu olan bilgi toplumuna ulaşılması noktasında üyelerinin teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla sendikal örgütlenme bilincini oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak amacıyla faaliyetlerde bulunur.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK

Üyeliğin Kazanılması

Madde 5- Konfederasyona üyelik başvurusunda bulunacak sendikanın;

 1. Hizmet kolu esasına göre kurulmuş ve Türkiye çapında faaliyet göstermeyi amaç edinmiş kamu görevlileri sendikası olması,
 2. Sendikanın genel kurulunda alınacak konfederasyona katılma kararı ile birlikte konfederasyona üyelik başvurusunda bulunması

Gerekir.

Konfederasyon yönetim kurulunca otuz gün içerisinde reddedilmeyen üyelik başvuruları kabul edilmiş sayılır.

Üyeliğe kabul edilen sendika, tüzük hükümlerini de kabul etmiş sayılır.

 

Üyelikten Çekilme

Madde 6- Üye sendika çekilme bildirimini, sendikanın çekilmeye dair genel kurulda aldığı karar ile birlikte konfederasyon yönetim kuruluna bildirir. Çekilme isteminin görüşüleceği genel kurula, konfederasyon adına temsilcilerin katılması ve bu temsilcilere söz hakkı tanınması şarttır.

Çekilme, çekilme bildiriminin konfederasyona iletilmesi tarihinden bir ay sonra geçerli sayılır. Üyenin bu tarihe kadar olan aidat ve diğer borçlarını ödemesi şarttır.

 

 

Konfederasyondan Çıkarılma

Madde 7- Üyenin konfederasyondan çıkarılma kararı, disiplin kurulunun yaptığı soruşturma sonucu düzenleyeceği rapora istinaden yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca verilir. Çıkarılma kararı ilgili sendikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir. Çıkarılan sendikanın yasal hakları saklıdır.

Konfederasyondan çıkarılma aşağıda yazılı sebeplerden birisine dayanır:

 1. Tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yetkili organların kararlarına riayet etmemek,
 2. Konfederasyona verilmesi gereken aidat borcunu en fazla üç ay üst üste ödememek, aidatla ilgili bilgi ve belgeleri Konfederasyona vermemek ve diğer mali yükümlülüklerini ve sair borçlarını yönetim kurulunca makbul ve muteber kabul edilmeyen bir nedenle ödememek,
 3. Konfederasyonun ilke ve amaçlarına uymamak, konfederasyonda ahengi bozmak ve kamu oyu önünde güçsüz gösterecek davranışlarda bulunmak,
 4. Başka bir konfederasyonu veya başka konfederasyonlara üye sendikaları desteklemek,
 5. Konfederasyonun yürüttüğü toplu sözleşme müzakerelerine ve diğer faaliyetlerine engel olmak, eylemlerde bulunmak ve kamuoyu önünde yermek,

Konfederasyondan çıkarılmayı gerektiren eylemler, üye sendikanın başkanı, yöneticisi, temsilcisi, üyesi ya da görevlisi tarafından yapıldığı taktirde, bu kişiler üye sendika yetkili organlarına bildirilir ve tedbir alınması istenir.

Uyarıya rağmen 2 ay içerisinde tedbir almayan üye sendikanın eylemleri onayladığı kabul edilir. Bu durumda üye sendika disiplin kuruluna sevk edilir. Üye sendika bu eylemlerin niteliğine göre konfederasyon üyeliğinden süresiz çıkarılabilir. Çıkarılma kararı genel kurulun onayından sonra kesinlik kazanır.

 

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik

Madde 8- Konfederasyon, amacına uyan uluslararası kuruluşlara üye olabilir ve üyelikten çekilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Organlar

 

Madde 9- Konfederasyonun zorunlu organları:

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu,
 4. Disiplin Kurulu

 

İstişare Organları:

 1. Yüksek İstişare Kurulu (YİK),
 2. Başkanlar Kurulu,
 3. Konfederasyon genel kurulunca görevleri belirtilen diğer

Üye sendikalara üyeliği sona erenlerin konfederasyon zorunlu organlardaki görevleri kendiliğinden sona erer.

 

Genel kurulun Oluşturulması:

Madde 10- Genel kurul, konfederasyonun en yetkili organı olup, üye sendikalarca seçilecek en çok 250 (ikiyüzelli) delege ile yönetim ve denetleme kurulu asil üyelerinden oluşur.

Genel kurula üye sendikalarca gönderilecek delegelerin tespitinde, üye sendikaların aidat ödeyen üye sayıları esas alınır. Üye sendikaların aidat ödeyen üyelerinin toplamı genel kurul delege tam sayısı olan 250'ye bölünerek bulunacak anahtar sayı, üye sendikaların aidat ödeyen üye sayılarına bölünerek, sendikaların genel kurulda kaç delege ile temsil edileceği tespit edilir. Bu şekilde bulunacak sayının 250'nin altında kalması halinde, artık sayısı en fazla olan sendikadan başlamak üzere delege sayısı 250'ye tamamlanır.

Delege tespitinde konfederasyonun genel kurul takvimi esas alınır. Sendikalar, konfederasyonun belirlediği seçim takvimini dikkate alarak, genel kurullarından en az bir ay önce yapacakları şube genel kurullarında esas alacakları üye sayılarını belgeleyerek konfederasyona bildirirler. Üye sayılarını zamanında bildirmeyen sendika, genel kurulda temsil edilmez. Bu durumda genel kurul eksik delege ile

toplanır. Konfederasyon yönetim kurulu, genel kurulda üye sendikaların kaç delege ile temsil edileceklerini üye sendikanın genel kurulundan iki ay önce bildirmek zorundadır. Üye sendikalar genel kurullarında seçilen üst kurul delegelerini, konfederasyonun genel kurul tarihinden en az bir ay önce Konfederasyona bildirirler.

Üye sendikalar, tüzük değişikliği ve yönetim kurulu dağılımı ile genel kurulda alınan kararları ve sonuçlarını konfederasyona da göndermek zorundadırlar.

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Madde 11- Genel kurul üç senede bir konfederasyon merkezinin bulunduğu ilde yönetim kurulunun tespit edeceği yer, gün ve saatte toplanır. Genel kurulun gündemi, yeri, günü ve saati en az on beş gün önce ulusal bir gazetede veya Konfederasyonun Web sayfasında ilan edilir. Ayrıca mahallin mülki amirliğine bildirilir, iki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ait bütçe teklifi genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilir veya elektronik ortamda iletilir ve internet sitesinde ilan edilir.

 

Genel Kurulun Toplanma Usulü ve Toplantı Yeter Sayısı

Madde 12- Genel kurula çağrı konfederasyon yönetim kurulunca yapılır. Konfederasyon yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, toplantı saati ve gündemi, genel kurul delege listeleri ile birlikte en az on beş gün öncesinden mülki amirliğe ve yasanın öngördüğü mercilere yazı ile bildirilir.

Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce genel kurula katılacak delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı olan hakime ve mahalli mülki amire tevdi edilir. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar genel kurulun toplantı tarihinden yedi gün önce konfederasyon binasında üç gün süre ile ilan edilir.

Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün (dokuz-on yedi) saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.

Genel kurul toplantı yeter sayısı, toplam delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa, durum bir tutanakla tespit edildikten sonra, ikinci toplantı en erken yedi, en geç on beş gün içinde yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk şartı aranmaz.

Genel kurul toplantısı mülki amire bildirilen yer, gün ve saatte yapılır.

Genel kurula katılacak delegeler kimlikleri tespit edilerek ve delege listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurul toplantı nisabı sağlanmışsa toplantı konfederasyon genel başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, iki başkan vekili ve yeteri kadar katip üye delegeler arasından veya üye sendika yöneticileri arasından seçilerek divan oluşturulur.

Toplantının yönetimi divan başkanına (bulunmadığı zamanlarda başkanın uygun göreceği başkan vekillerinden ' birine) aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Zorunlu organların üyelikleri için yapıla ak seçimler; serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm usulüne ve liste halinde yapılır.

Genel kurul, toplantı gündemindeki konularla ilgili olarak veya genel kurula katılan delegelerin yazılı önerileri üzerine gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra genel kurula sunarlar. Komisyonlar, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir raportör seçerek çalışmalarına devam ederler. Komisyonların raporları genel kurulda görüşülerek karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara genel kurul delegesi olmayanlar seçilemez. Ancak, komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili uzmanlar alabilirler. Bu gibi hallerde uzmanların oy hakları yoktur. Komisyonların üye sayısı genel kurulca tespit edilir.

Genel kurulun kararları ile oylama neticeleri genel kurul karar defterine geçirilir ve ayrıca tutanaklar ile tespit edilir. Bu konuya mahsus karar defteri ve tutanaklar genel kurul divanınca imza edilir. Divan tarafından imzalanmamış tutanaklar ile defterler geçersizdir.

Genel kurula katılan delegelerin tüm masrafları kendi sendikalarınca karşılanır.

 

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Yeter Sayısı

Madde 13- Genel kurul toplantısında gündemde-yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanır. Toplantıya katılan delegelerin en az 1/10' unun yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Her delegenin bir oy hakkı vardır.

Genel kurulda yapılacak oylamalarda oy kullanacak delegelerin hazır bulunması şarttır. Vekâleten oy kullanılmaz. Delegelerin toplantıya katılmaları ve oy kullanmaları engellenemez.

Tüzükte, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre karar alınacağı belirtilen hususlar dışında alınacak kararlar için açık oy esası uygulanır. Ancak genel kurul kararı ile gizli oy esası da uygulanabilir.

Karar yeter sayısı toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Tüzük değişikliklerinde ise delege tam sayısının 1/3 ünden az olamaz. Konfederasyonun fesih ve tasfiye kararı ile ilgili yeter sayı ise delege tam sayısının 2/3' sinden az olamaz.

Genel kurul kararları özet halinde veya aynen üye sendikalara gönderilir.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14- Genel kurul konfederasyonun en üst organı olup, başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Zorunlu organların seçimlerini yapmak,
 2. Tüzük değişikliği yapmak,
 3. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını görüşmek, kabul etmek veya reddetmek,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programını ve bütçeyi görüşmek aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 5. Gerekli taşınmaz malları satın almak veya mevcut taşınmaz malları satmak, kiralamak, ipotek etmek ve benzeri konularda yönetim kuruluna yetki vermek,
 6. Üye sendikaların konfederasyona ödeyecekleri aidat miktarlarını belirlemek,
 7. Yurt dışındaki üst kuruluşlara üyeliğe ya da üyelikten ayrılmaya karar vermek,
 8. Başka bir konfederasyon ile birleşme ya da katılmaya karar vermek,
 9. Konfederasyonun feshine, fesih halinde ise mal varlığının nereye devredileceğine karar vermek,
 10. Yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulacak disiplin kurulu kararlarını incelemek ve karara bağlamak,
 11. Tüzükte yazılı amaç ve ilkelerin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,
  1. Konfederasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek aylıklar, sosyal yardımlar, zam ve tazminatlar, ödenekler, yolluk ve gündelikler ile huzur hakkını belirlemek,
 12. Genel kurula intikal eden diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
 13. Kanun ve tüzük gereğince başka bir organa bırakılmamış konuları görüşerek karara bağlamak.

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 15- Olağanüstü genel kurul, yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel başkanlığın boşalması durumunda veya yönetim kurulu üye sayısının yedekler de çağrıldıktan sonra beşin altına düşmesi halinde bir önceki olağan genel kurul delegelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine, yönetim kurulunun kararı ile toplanır.

Olağanüstü genel kurul talebinde bulunan delegelerin yazılı dilekçelerinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını gerektiren sebepleri açıkça belirtmek zorundadırlar.

Delegelerin yazılı dilekçeleri konfederasyonun evrak kalemine tarih ve sayı verilmek suretiyle kaydedilir. Olağanüstü genel kurul talebinde bulunmada, ilk talep tarihinden itibaren on beş günlük süre içindeki yazılı başvurular dikkate alınır. Bu süre içinde yeterli sayıya ulaşamayan başvurular reddedilmiş sayılır. Yeterli başvurunun sağlandığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yönetim kurulu olağanüstü genel kurul kararı alır ve bu tarihten itibaren altmış gün içinde olağanüstü genel kurula gidilir.

Çağrının süresi içinde yapılmaması halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme, genel kurul delegeleri arasından seçeceği üç kişiyi altmış gün içinde genel

kurulu toplamakla görevlendirir.

Olağanüstü genel kurul gündemi, olağanüstü genel kurul talebinde bulunan kurul veya delegelerin dilekçelerinde açıkladıkları istekler doğrultusunda yönetim kurulunca belirlenir.

Olağanüstü genel kurulda yalnız toplanmayı gerektiren konular görüşülerek karara bağlanır, gündem dışı konular görüşülmez ve bu yönde teklifte bulunulamaz.

Olağanüstü genel kurulda, bu tüzüğün 12 inci maddesinde belirtilen toplantı usul ve esaslarına uyulması zorunludur.

Delege sıfatı; bir önceki olağan genel kurula seçimle gelen üst kurul delegeleri ile yine bir önceki olağan genel kurulda yönetici olarak seçilen ve bu görevlerinden dolayı kanunen delege olanları kapsar. Bir önceki olağan genel kurula yöneticilik görevlerinden dolayı delege olarak katılan, ancak olağan genel kurulda yeniden seçilemeyenler ile kanuni bakımdan delegelik hakkı olmayanlar olağanüstü genel kurula katılamazlar.

 

 

 

Seçimlerde Uyulacak Esaslar

                                                                                                                                                            .

Madde 16- Genel kurullarda zorunlu organlara üyelik için yapılan seçimler ve bu seçimlerde uyulacak esaslar konusunda 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 14 ve 52 inci maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

Genel kurul tarafından zorunlu organlara üye seçimi; serbest, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre ve liste halinde yapılır. .

Konfederasyona üye sendikaların üyeleri, konfederasyonun zorunlu organlarına seçilebilirler.

 

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Oluşumu

 

Madde 17- Yönetim kurulunun oluşumu aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

Yönetim kurulu; genel başkan ve 9 (dokuz) asıl üyeden oluşur. Genel başkan ve yönetim kurulu seçimleri ayrı ayrı yapılır. Genel başkanın yedeği yoktur. Yönetim kurulunun 9 asıl üyesi kadar yedek üye de seçilir.

Yönetim kurulu seçimleri genel kurula katılan delegeler arasından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre liste halinde yapılır.

Yönetim kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı yaparak genel başkan dışındaki genel sekreter, genel mali sekreter, genel teşkilatlandırma sekreteri, genel eğitim sekreteri, genel toplu pazarlık sekreteri, genel sosyal işler sekreteri, genel basın yayın sekreteri, genel mevzuat sekreteri ve genel dış ilişkiler sekreterini belirler.

Yönetim kurulunda boşlma olması durumunda en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyeler sırasıyla göreve davet edilir.

Yedek üyeler davet edildikten sonra yönetim kurulu üye sayısının beşin altına düşmesi halinde en geç altmış gün içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.

Yönetim kurulu üyeleri istekleri halinde aylıksız izne ayrılabilirler. Aylıksız izne ayrılma, konfederasyonun mali imkânları göz önünde bulundurularak ve yönetim kurulu görev dağılımı sırasına göre, yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

Aylıksız izne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri kurumlarındaki görevlerine devam ederler.

 

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 18- Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak,
 2. Tüzük hükümleri gereğince kurulların kararlarını uygulamak,
 3. Zorunlu ve istişari organları toplantıya çağırmak,
 4. Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp genel kurula sunmak,
 5. Bütçe fasılları ve yıllık bütçeler arasında aktarma yapmak,
 6. Gelir ve giderlere ilişkin hesapları yapmak ve karara bağlamak,
 7. Yurt dışında üyesi bulunulan resmi veya özel kuruluşların toplantılarına temsilci veya gözlemci göndermek, yurt içinde ve dışında tertiplenecek etüt ve proje çalışmalarına katılacakları tespit etmek,
 8. Konfederasyona üyelik için başvuran sendikaların bu istemlerini kabul veya reddetmek,
 9. Üye sendikaları ile birlikte idare ile toplu sözleşmelere katılmak, mutabakat metinlerini imzalamak veya uyuşmazlık çıkarmak, gerektiğinde uzlaştırma kuruluna başvurmak,
 • Konfederasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak ve ihtiyaç duyulan elemanları istihdam etmek; ücretlerini, çalışma şartlarını belirlemek, anlaşmalar ve akitler yapmak,
 • Kamu çalışanlarının mesleki bilgilerini artıracak kurs ve konferanslar tertiplemek; sağlık, spor, kütüphane ve benzeri tesisleri kurmak,
 • Yardım sandıkları ve kooperatifler kurulması için yardımcı olmak ve nakit mevcudunun % 10' undan fazla olmamak üzere kredi vermek,
 1. Taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, ipotek ettirilmesi veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda genel kurul kararı uyarınca gerekli işlemleri yapmak,
 2. Uluslararası kuruluşlarla yapılacak ekonomik, sosyal ve sendikal amaçlı ortak projeleri yürütmek,
 3. Tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen üye sendikaları disiplin kuruluna sevk etmek,
 4. 3568 sayılı Kanuna göre denetim yetkisine sahip meslek mensuplarını görevlendirmek ve hazırlayacakları raporları genel kurula sunmak,
 5. Tüzük tadil tekliflerini hazırlayıp genel kurula sunmak,
 6. Kasada bulundurulacak azami nakit mevcudunu belirlemek,
 7. Bölge il ve ilçe temsilcilikleri açmak veya kapatmak temsilcileri belirlemek ve gerektiğinde değiştirmek,
 8. Kanun ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre oluşturulan kurul ve komisyonlara katılacak delegeleri, temsilci veya gözlemcileri seçmek,
 9. Yolluk ve gündeliklerle satın alma, tesellüm, burslar, bölge, il ve İlçe temsilciliklerinin, genel kurul çalışma usul ve esasları ile hizmetlerin ifası bakımından ihtiyaç duyulan yönetmelikleri yapmak, değiştirmek, yürürlüğe koymak veya kaldırmak,
 10. Gerektiğinde çeşitli komisyonları kurmak ve çalıştırmak,
 11. Konfederasyonun amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesine gayret etmek, kamu görevlilerini ilgilendiren çalışmaları izlemek, teşkilatlanma, eğitim, toplu sözleşme ve benzeri konularda çalışmalar yapmak,
 12. Aidatların düzenli tahsili ile giderlerin bütçeye uygunluğunu temin etmek ve tasarrufu sağlamak,
 13. Eğitim için ayrılan %10’luk payı amaca uygun bir şekilde kullanmak,
 14. Üye sendikalar arasında dayanışma ve işbirliğini geliştirmek,
 15. Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,
 16. Genel kurulun yetki alama giren hususlar dışında kalan yasalar ve tüzüğün ön gördüğü her türlü görevleri yerine getirmek,
 17. Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunun aşmamak şartıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımda

 

Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

Madde 19- Yönetim kurulu en az 15 günde bir defa genel başkanın başkanlığında, genel başkan yokluğunda genel sekreterin başkanlığında toplanır. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Yönetim kurulunda kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantıyı başkanın oyu belirler.

Yönetim kurulu, genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşerek karara bağlar.

Alınan kararlar, karar defterine yazılarak üyelerce imzalanır. Karara muhalif kalan üyeler gerekçelerini kararın altına ekleyebilirler.

Mazeretsiz olarak bir yıl içinde toplam 3 (üç) toplantıya iştirak etmeyen üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

 

Genel Başkanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 20- Genel başkanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Konfederasyon tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında temsil Yönetim kurulu ve istişari organlara başkanlık eder. Gerektiğinde bu yetkilerini yönetim kurulu üyelerine devreder.
 2. Yurt içinde ve yurt dışında özel veya resmi tüzel kişilerle ve diğer kuruluşlar nezdinde konfederasyonu temsil
 3. İlgili sekreteryalarla birlikte tüm yazışmaları, mali sekreter ile birlikte tüm muhasebe ve muamelat evrakını
 4. Konfederasyondaki bütün büroların çalışmalarını denetime ve tetkike
 5. Konfederasyon adına basın toplantısı yapar ve beyanatta bulunur veya yanlış haberleri tekzip eder, gerektiğinde bu yetkisini yönetim kurulu üyelerine veya konfederasyon temsilcilerine
 6. Denetleme kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına
 7. Gerektiğinde belgeye dayalı harcamalarda bulunabilir ve ilk toplantıda yönetim kurulunu
 8. Gerekli gördüğü hallerde bazı yetkilerini diğer yönetim kurulu üyelerine
 9. Konfederasyon ile üye sendikalar arasındaki koordinasyonu sağlar, yapılan ve yapılacak çalışmalar konusunda yönetim kuruluna bilgi verir, gerektiğinde görevlendirme
 10. Ekonomik ve Sosyal Konseyde konfederasyonu temsil
 11. Yayın organına sahiplik

Genel Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 21- Genel sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Genel başkanın bulunmadığı zamanlarda genel başkanın görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir,
 2. Görevi ile ilgili yazışmaları yapar, konfederasyonun ilke ve amaçları ile ilgili yayın, araştırma ve istatistikleri derler, yapılacak toplu sözleşmelere esas olacak bilgileri toplar, hazırlar ve yürütür.
 3. Bağlı büroların çalışmalarını denetler,
 4. Konfederasyon bünyesinde istihdam edilen elemanlarla ilgili yönetmelikleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar,
 5. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, kurula geder, alınan kararları karar defterine işler Konfederasyonun her türlü evrakını koruma altında bulundurur,
 6. Özel ve tüzel kişilerle olan ilişkileri düzenler; halkla ilişkiler, basın, yayın, araştırma, derleme, hukuk ve benzeri işlerle personel idare işlerini tedvin eder,
 7. Toplu sözleşmelerde imzalanan mutabakat metinlerini izler,
 8. Genel başkan ve konfederasyon organlarının almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine

 

Genel Mali Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 22- Genel mali sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Konfederasyonun muhasebe işlerini kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri gereğince yürütür, defter ve kayıtların zamanında işlenmesini temin eder, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlar, demirbaş kayıtlarını zamanında ve usule uygun yapar,
 2. Tanzim edeceği gelir-gider tablosu ve mizanları her ayın sonunda yönetim kuruluna sunar,
 3. Konfederasyon gelirlerinin toplanmasını sağlar, sarfları bütçe esaslarına göre yapar, muhasebe kayıtlarını gerektiği gibi yürütür, vergi ve sigorta primlerini zamanında öder ve muhasebe bürosunu yönetir,
 4. Tahsil, tediye, mahsup vs. muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları genel başkanla birlikte imza eder,
 5. Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlayarak yönetim kuruluna sunar,
 6. Her türlü vergi ve sigorta primleri ile sigorta poliçelerinin zamanında ödenmesini sağlar,
 7. 5568 sayılı kanuna göre denetim yetkisi almış meslek mensuplarının hazırlayacağı raporları yönetim kuruluna sunar,
 8. Konfederasyonun kasasında, asgari ücretin netinin on katı kadar para
 9. Konfederasyon yöneticilerinin mal beyanlarını her yıl düzenli olarak alır ve saklar,
 10. Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen sair görevleri yerine

 

Genel Teşkilatlandırma Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 23- Genel teşkilatlandırma sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır

 1. Üye sendikaların teşkilatlanma çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar ve üye sendikalar arasındaki uyuşmazlıkları çözmeye çalışır,
 2. Konfederasyon temsilcilerinin çalışmalarını gözetler ve denetler,
 3. Görevi ile ilgili raporları yönetim kurulunun onayına sunar,
 4. Genel başkan ve yönetim kurulunca verilecek diğer görevleri yerine

      '

Genel Eğitim Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 24 - Genel eğitim sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır

 1. Eğitim programları hazırlar ve yönetim kurulunun onayına sunar,
 2. Yönetim kurulunca onaylanan eğitim programlarının uygulanmasın; sağlar,
 3. Üye kuruluşlarının eğitim çalışmalarının belli bir uyum içinde olmasını temin için koordinasyonu sağlar,
 4. Eğitim çalışmalarının planlanmasında ve yürütülmesinde konfederasyona ait dergi, broşür, kitap ve benzeri yayınlar hazırlar ve yönetim kuruluna
 5. Önemli gün ve haftaları takip eder, günün ve haftanın önemine ilişkin kitap, bildiri, broşür, afiş ve benzeri yayınlar hazırlar ve yönetim kuruluna sunar,
 6. Bağlı bürolarında görevli personel ve uzmanları yönetir ve düzenli çalışmalarını sağlar,
 7. Kamu görevlileri ile ülke sorunları hakkındaki çeşitli bilimsel araştırmalar yapar ve yaptırır,
 8. Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevlerin yerine

 

Genel Toplu Sözleşme Sekreteri

Madde 25 - Genel toplu sözleşme sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır

 1. Toplu sözleşme görüşmelerine hazırlık amacıyla, sendikaların toplu pazarlık sekreterleriyle ortak toplantılar yapar, sorunları, çözümleri ve teklifleri derler, yönetim kuruluna
 2. Toplu sözleşmelere hazırlık amacıyla, ihtiyaç duyulacak konularda uzmanlarla ortak çalışmalar yürütür
 3. Toplu sözleşme çalışmalarının sekretaryasını yürütür.
 4. Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevlerin yerine

 

Genel Sosyal İşler Sekreteri

Madde 26 - Genel sosyal ilişkiler sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Konfederasyonun tanıtılması için çalışmalar
 2. Başta sendika ve konfederasyonlar olmak üzere sivil toplum örgütleri ile ilişki kurar, gerektiğinde yönetim kurulunun izni ile ortak çalışmalar yürütür.
 3. Sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını takip
 4. Çeşitli kurul ve komisyonlarda konfederasyonu temsil
 5. Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevlerin yerine

 

Genel Basın Yayın Sekreteri

Madde 27 - Genel basın yayın sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

 1. Konfederasyonun yazılı, görsel ve işitsel yayın organları ile ilişkilerini düzenler.
 2. Basın yayın organlarını sendikal konularda
 3. Konfederasyonun tanıtımını sağlar ve konfederasyon faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyu oluşturmaya çalışır.
 4. Gündeme uygun olarak konfederasyon adına yapılacak basın açıklama ve basın toplantılarının metnini hazırlayarak genel başkana
 5. Basın ve yayın organlarında çıkan sendikal içerikli veya konfederasyon ile ilgili haberleri derler, arşivler ve yönetim kurulunun bilgisine
 6. Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine

 

Genel Mevzuat Sekreteri

Madde 28 - Genel mevzuat sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Kamu görevlilerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini derler, yönetim kuruluna
 2. Sendikaları ve çalışma hayatını ilgilendiren mevzuat değişikliklerini derler, yönetim kuruluna
 3. Mevzuat değişikliklerine hazırlık amacıyla, ihtiyaç duyulacak konularda uzmanlarla ortak çalışmalar yürütür.
 4. Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine

 

Genel Dış İlişkiler Sekreteri

Madde 29 - Genel dış ilişkiler sekreterinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 1. Uluslararası kuruluşlarla ilişki kurulması için ön çalışmaları yapar yönetim kuruluna
 2. Uluslararası kuruluşla ile AB tarafından hazırlanan çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri ve bu alandaki belgeleri derler, yönetim kuruluna
 3. Uluslararası kuruluşlarca yapılacak toplantılara sunulacak raporları hazırlar ve yönetim kuruluna
 4. Genel başkan ve yönetim kurulunca verilen diğer görevlerin yerine

 

DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulunun Oluşturulması

 

Madde 30- Denetleme kurulu, genel kurula katılan delegeler arasından gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu asıl üyeleri, genel kuruldan itibaren 15 gün içinde toplanarak kendi aralarında bir başkan, bir raportör ve bir üye seçerek göreve başlar.

Denetleme kurulu üyeliklerinde boşalma halinde en çok oyu alan yedek üye göreve çağrılır.

 

Denetleme Kurulunun Çalışması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 31- Denetleme Kurulu en az altı ayda bir defa konfederasyon merkezinde toplanır. Kurul, dahakısa sürelerde denetleme yapma yetkisine sahiptir. Denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki üyenin bir araya gelmesi şarttır. Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Gerekli görülen hallerde, genel başkanın teklifi üzerine konfederasyon yönetim kurulu da denetleme kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Konfederasyon denetleme kurulu, konfederasyon tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimini Ara raporunu konfederasyon başkanlığına verir. Dönem sonu raporunu genel kurula sunar.
 2. Yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını
 3. Denetçiler, denetimlerini konfederasyon merkezinde yaparlar, evrak veya defterleri dışarıya çıkaramazlar.
 4. Konfederasyon yönetim kurulunun çağrısı üzerine tüzüğün 7 nci maddesinde belirtilen konularda üye sendikalarda da denetim görevini

Denetleme kurulu, yaptığı denetlemeler sırasında konfederasyonun mali işlerinde usulsüzlük ve yolsuzluklar gördüğü takdirde durumu raporla konfederasyon yönetim kuruluna bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek için gerekli gördüğü takdirde bu fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini ister.

Yönetim kurulu, denetim kurulunun isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenleri görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde, denetleme kurulu yönetim kurulundan genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir. Bu durumda, yönetim kurulu, altmış gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Genel kurul, görevden el çektirilenleri görevlerine iade edeceği gibi ihraçlarına da karar verebilir. Görevlerine iade edilenlere, görevden el çektirildikleri süreye ait ücret ve sosyal hakları konfederasyonca ödenir. Konfederasyondan ihracına karar verilenler hakkında ise yargı mercilerine başvurulabilir.

 

DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulunun Oluşturulması

 

Madde 32- Disiplin kurulu, genel kurula katılan delegeler arasından gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Disiplin kurulu asıl üyeleri, genel kuruldan itibaren 15 gün içinde toplanarak kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerek göreve başlarlar.

Disiplin kurulu üyeliklerinde boşalma halinde, en çok oy alandan başlamak suretiyle yedek üye göreve çağrılır.

 

Disiplin Kurulunun Çalışması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 33- Konfederasyon disiplin kurulu, yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az iki kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Kurul, kararlarını oy çokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Disiplin kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra kararını, gereği yapılmak üzere konfederasyon genel başkanlığına sunar.

Konfederasyon disiplin kurulu;

 1. Konfederasyon tüzüğüne ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve yetkili organ kararlarına aykırı davranışta bulunmak,
 2. Konfederasyonun ilke ve amaçlarına uymamak, konfederasyonda ahengi bozmak, konfederasyonun sırlarını açığa vurmak ve kamuoyu önünde güçsüz gösterecek davranışlarda bulunmak,
 3. Konfederasyonun amaçlarını gölgeleyecek ve engel olacak eylem, söz veya çalışmalarda bulunmak,
 4. Konfederasyonun yürüttüğü toplu sözleşme müzakerelerine ve diğer faaliyetlerine engel olmak,

aykırı eylemlerde bulunmak ye konfederasyonu kamuoyu önünde yermek,

 1. Başka bir konfederasyonu veya başka konfederasyonlara üye sendikaları desteklemek,
 2. Konfederasyonu kişisel çıkarları için kullanmak,
 3. Kendisine verilen yetkileri kötüye kullanmak,
 4. Konfederasyona verilmesi gereken aidat borcunu en fazla üç ay üst üste ödememek, aidatla ilgili bilgi ve belgeler ile diğer mâli yükümlülüklerini sair borçlarını yönetim kurulunca makbul ve muteber kabul edilmeyen bir nedenle ödememek,

gibi suçları işleyen konfederasyon yöneticileri ile üyeleri hakkında soruşturma yaparak ilgilinin yazılı savunmasını da almak suretiyle uyarma, kınama veya geçici olarak azami üç ay süreli işten el çektirme cezası ile üye sendikalara geçici ihraç cezalarından birini verir ve sonucunu gereği yapılmak üzere konfederasyon genel başkanlığına bildirir.

Benzer suçların üye sendika yönetici ve üyeleri tarafından işlenmesi durumunda disiplin kurulu üye sendikalardan konunun soruşturulmasını ve sonucun üç ay içinde bildirilmesini ister. Disiplin kurulu ilgili sendikanın tutumunu konfederasyon yönetim kuruluna bildirir, ilgili sendikanın herhangi bir soruşturma yapmaması durumunda isnat edilen suçu kabul etmiş sayılır.

Verilen cezaya konfederasyon genel kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz üzerine konfederasyon genel kurulu durumu inceler ve uygun görürse disiplin kurulunun verdiği cezayı kaldırabilir.

Üye sendikalar, yönetim kurulu kararı ile disiplin kuruluna sevk edilebilir. Geçici olarak işten el çektirme ve geçici ihraç cezalarının süresi en fazla olağan genel kurul tarihine kadardır. Geçici ihraç süresi içinde üyelik aidatı ödeme yükümlülüğü devam eder.

 

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Yüksek İstişare Kurulunun Oluşması, Görev ve Yetkileri

 

Madde - 34 Yüksek istişare kurulu, konfederasyon ve üye sendikaların genel yönetim kurulu üyeleri ile il temsilcilerinden oluşur. Yönetim kurulunun çağrısı üzerine yılda en az bir defa olağan, gerektiğinde olağanüstü de toplanabilir

 

 

BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar Kurulunun Oluşması, Görev ve Yetkileri

 

Madde 35- Başkanlar kurulu, yönetim kurulu üyeleri ile üye sendikaların genel başkanlarından oluşur. Genel başkanlardan herhangi birinin mücbir bir sebeple toplantıya katılamadığı durumlarda, toplantıya ilgili sendikanın tüzüğü gereği genel başkana vekalet eden yönetim kurulu üyesi katılır.

Başkanlar kurulu üyesinin, sendikasındaki görevinin son bulması halinde yerine seçilen yönetici, başkanlar kuruluna iştirak eder. Başkanlar Kuruluna, genel başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.

Başkanlar kurulu yönetim kurulunun çağrısı üzerine en az iki ayda bir olağan, gerektiğinde olağanüstü toplanır. Bu toplantıya konfederasyon yönetim kurulunun tümü, üye olarak iştirak eder

Ayrıca başkanlar kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının müracaatı üzerine yönetim kurulu, başkanlar kurulunu toplantıya çağırır.

Başkanlar kurulunun görevleri:

 1. Üye sendikaların meseleleri ele alınır. Bu konuda yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunulur,
 2. Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alınır. Çalışmaların daha rasyonel hale getirilmesi için önerilerde bulunur,
 3. Çalışma hayatını ilgilendiren yasa, tasarı ve diğer mevzuat üzerinde görüşlerini ortaya koyar,
 4. Konfederasyona üye sendikalar olağan genel kurul dönemlerinde seçim takvimine ilişkin görüş ve önerilerini
 5. Konfederasyonun iç ve dış genel politikasını tartışır, görüş ve tavsiyelerini tespit ederek yönetim kuruluna sunar ve açıklar.
 6. Teşkilatın ortak konuları hakkında üye kuruluşlar arasında dengeyi sağlayıcı önerilerde
 7. Eğitim, teşkilatlandırma ve mali politikanın tespitinde görüş ve önerilerde bulunur

Başkanlar kurulunca ortaya konulacak görüşler, özel bir deftere kaydedilir, imzalanarak muhafaza edilir ve yönetim kurulunca değerlendirilir.

 

ONUR KURULU

Onur Kurulunun Oluşması

 

Madde 36 - Onur Kurulu; Konfederasyon genel başkanlığı veya yönetim kurulu üyeliği ile üye sendikalarda genel başkanlık yapmış olanlar arasından, bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak üzere yönetim kurulunca belirlenecek üyelerden oluşur.

 

Onur Kurulu, Konfederasyon genel başkanının başkanlığında ve genel başkanın çağrısı üzerine kamu görevlilerinin genel sorunları ve Konfederasyon politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak üzere uygun görülecek durumlarda toplanabilir.

 

DANIŞMA KURULU

 

Danışma Kurulunun Oluşması

 

Madde 37-Danışma Kurulu; sendikal çalışmalara yol göstermek, örgütlenme çalışmalarına yardımcı olmak ve Konfederasyon tarafındın uygulanacak politikalar konusunda çalışmalar yapmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilecek en az üç en çok 15 üyeden oluşur.

 

Danışma Kurulu üyeleri bir genel kurul dönemi için görevlendirilir. Danışma Kurulunda boşalma olması halinde yönetim kurulu boşalan üyeliklere atama yapmaya yetkilidir. Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetim kurulunca çıkarılacak Danışma Kurulu Yönetmeliği ile belirlenir. Konfederasyon Genel Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurul üyesi çalışmalara yardımcı olmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

 

Konfederasyon Temsilcileri

Madde 38 - Yönetim kurulunca gerekli görülen illerde Konfederasyonu temsil etmek ve üye sendikaların, şube, il, ilçe ve işyeri temsilcilikleri arasında koordinasyonu sağlamak üzere temsilcilikler oluşturulabilir.

Temsilciler, yönetim kurulunca, bir yıllık süre için görevlendirilir. Temsilcilerin görev, yetki ve sorumlulukları bir yönetmelik ile belirlenir.

Temsilcilik harcamalarının ne şekilde karşılanacağı Muhasebe ve Harcamalar Yönetmeliğinde belirtilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 

 

Konfederasyon Gelirleri

Madde 39- Konfederasyonun gelirleri şunlardır:

 1. Üye sendikalardan alınacak aidatlar,
 2. Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan gelirler,
 3. Bağış ve yardımlar,
 4. 4688 sayılı Kanuna göre yapılabilecek faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
 5. Üye sendikalarla uluslararası kuruluşlardan alınacak yardım ve bağışlar,
 6. Diğer

Her çeşit gelirin tahsili, sıra numaralı, konfederasyon mühürlü ve tahsil edenin imzasını taşıyan kopyalı makbuz karşılığı veya banka aracılığı ile yapılır. Gelirleri Kanunun öngördüğü defterlere işlemek zorunludur.

Konfederasyon, gelirlerini 30 gün içinde yönetim kurulunca belirlenecek bankalardan birine yatırmak zorundadır Zorunlu giderler için konfederasyonun kasasında tutulacak nakit mevcudu, yürürlükteki asgari ücretin brüt tutarının 20 katını geçemez.

 

Üyelik Aidatları

Madde 40- Konfederasyona üye sendikalar, tahsil ettiği aidat gelirinin % 5'i (yüzde beşi) oranında aidat öderler

 1. Üyelik aidatı takip eden ayın 20’sine kadar makbuz karşılığı konfederasyon veznesine ödenir veya konfederasyonun banka hesabına yatırılır.
 2. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen meşru mazeret hali hariç, aidat ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi bu tüzüğün ihlali sayılır.
 3. Üyelik aidatı yükümlülüğünü mazeretsiz olarak yerine getirmeyen üye sendikanın mali durumu gerektiğinde denetleme kurulu tarafından incelenir. Üyelik aidatını mazeretsiz olarak üç ay üst üste ödemeyen üye sendikanın üyeliği kendiliğinden düşer.

Konfederasyon yönetim kurulu, tahakkuk eden alacağını her ay için %5 (yüzde 5) faizi ile birlikte tahsil etmek üzere adli mercilere de başvurabilir.

 

Konfederasyonun Giderleri

Madde 41- Konfederasyon genel kurulunca kabul edilen bütçe dahilinde harcama yapmaya yönetim kurulu yetkilidir. Her harcama için gider evrakının tanzimi şarttır.

Konfederasyon;

 1. Gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.
 2. Üyeleri ve çalıştırdığı elamanlar dahil hiç kimseye borç
 3. Gelirlerin yüzde onunu (%10 unu) kamu görevlilerinin mesleki eğitim ile bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadır.

Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider aşılarak işlem görmez.

 

Konfederasyon Bütçesi

Madde 42- Bütçe, yönetim kurulunca hazırlanır. Genel kurulun onayına sunulur ve kesin şeklini alır.

Bütçe, üç yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçede;

 1. Konfederasyon gelirleri ve kaynakları,
 2. Giderleri ve sarf yerleri,
 3. Yönetici ve görevlilere verilecek her türlü aylık, sosyal yardımlar, zam ve tazminatlar, yolluk, gündelik, huzur hakkı,
 4. Çalışan personele verilecek her türlü ücret ve sosyal yardımlar,
 5. Bütçede her türlü harcamalar, ücretler, menkul ve gayrimenkul mal karşılıkları ayrı ayrı gösterilir.

 

ÜcretÖdenekveSosyalYardımlar

Madde 43-

 1. Yönetim kurulu üyelerine verilecek aylık, sosyal yardımlar ve her türlü ödenekler; zorunlu organlarda görevli olanlar ile istişari organlardaki görevliler ve temsilcilere verilecek aylık, sosyal yardımlar, zam ve tazminatlar, yolluk ve ödenekler, gündelikler ve huzur hakkı genel kurulda tespit
 2. Konfederasyonda görevlendirilecek personelin iş akitlerini yapmaya, feshetmeye, bunlara ödenecek ücret, tazminat ve sosyal haklar ile diğer yolluk ve ödenekleri tespit etmeye yönetim kurulu yetkilidir

Harcırah, Yolluk ve Yevmiyeler

Madde 44- Konfederasyonun genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilenlere sendikal amaçlı toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katılmalarından dolayı ödenecek yolluk ve gündelikleri tespite genel kurul, geçici görevlendirilecek personele yapılacak ödemeleri tespite ise yönetim kurulu yetkilidir.

Tazminatlar

Madde 45 - a) Hizmet tazminatı: Konfederasyonda aylıksız izinli olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerinden yeniden seçilenlere, seçime girmeyenlere, çekilenlere, yeniden seçilmeyenlere, emekli olanlara, vefat halinde yasal mirasçılarına, yöneticilikte geçen her hizmet yılı için son genel kurulca belirlenen aylıkları ve diğer sosyal hakları görev dönemleri sonunda, görevde kaldıkları her bir hizmet yılı için iki aylık net ücretleri tutarında hizmet tazminatı ödenir. Kanunen ödenmesi gereken vergiler konfederasyonca karşılanır. Yönetici ödenekleri, genel kurul yapılan döneme ait olmak üzere bütçe hükümlerine göre ödenerek her genel kurul sonrası tasfiye edilir.

 1. b) Kaza, maluliyet ve ölüm, tazminatları: Zorunlu organlarda görev alan asıl üyeler veya personelinden herhangi birinin konfederasyon ile ilgili bir görevi yerine getirmesi esnasında vuku bulacak bir kaza sonucu malul kalanlara yönetim kurulu kararı ile maluliyetleri oranında ve en çok net aylık ücretinin n yapamaz durumda malul kalanlara net aylık ücretlerinin o katı, ölenlerin varislerine ise net aylık ücretinin 'tutarında tazminat ödenir Bunlardan tedavileri sırasında istirahatli oldukları döneme ait aylıklarında meydana gelecek kayıplar konfederasyonca karşılanır.

İşçilerin kıdem veya hizmet tazminatı hakları saklıdır.

Konfederasyonda Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

Madde 46- Konfederasyon aşağıdaki yazılı defterleri, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler:

 1. Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirim formları,
 2. Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,
 3. Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği, gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defterleri,
 4. Gelen evrakın aslı, giden evrakların suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,
 5. Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,
 6. Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defterleri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosyalar.

Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulu karar defterleri, zimmet defterleri ile muhasebeyi ilgilendiren defterlerin tümü noterce tasdik edilir. Üye kayıt defterlerinin her olağan genel kurulda veya defterlerin bitimini izleyen 15 gün içinde notere tasdik ettirilmesi zorunludur. Konfederasyon tutmakla yükümlü olduğu defter ve kayıtlar dışında yardımcı defterler de tutabilir. Defterler ve belgeler ilgili bulundukları yıldan itibaren 10 yıl süre ile saklanır.

Katılma ve Birleşme

Madde 47 - Konfederasyonun bir başka konfederasyon ile birleşmesi veya katılması veya başka bir konfederasyonun BASK'a katılması kararı genel kurullarda veya bu amaçla toplanacak olağanüstü genel kurullarda delege tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır

Demirbaş Eşyanın Kayıt, Devir, Satış ve Terkini

Madde - Konfederasyon adına satın alınacak demirbaş eşyanın kayıt, devir, satış ve terkini ile ilgili esas ve usuller konfederasyon yönetim kurulunca çıkarılacak Muhasebe ve Harcamalar Yönetmeliğinde belirtilir.

Fesih, İnfisah, Kapatma Hallerinde Yapılacak İşlem

Madde 48- Konfederasyonun feshi, genel kurul delege tam sayısının üçte iki çoğunluk kararı ile mümkündür.

Fesih, infisah ve kapatma hallerinde konfederasyon mal varlığı genel kurulca kararlaştırılan aynı maksatlı sendika veya konfederasyona veya Bakanlar Kurulunca kamu yararına çalıştığı belirlenen kuruluşlara veya Hazineye devredilebilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 49 - Konfederasyon tüzüğünde yapılacak değişiklikler, oylamaya katılan delegelerin salt çoğunluğunun oyu ile mümkündür. Bu delege sayısı, delege tam sayısının beşte birinden az olamaz.

İkinci toplantıda nisap, toplantıya katılan üye veya delegelerin salt çoğunluğudur

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

Bilgi Verme                             '

Madde 50- Üye sendikalar, her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesapları ile çalışma raporlarını, ait oldukları devreyi takiben üç ay içinde konfederasyona göndermek zorundadır

Karar ve Talimatlara Uyma

Madde 51-    Üye sendikalar, konfederasyon organlarınca verilecek talimatlara ve kurullarca alınacak kararlara uymak zorundadır.

Üye Sendikaları Denetleme

Madde 52- Konfederasyon denetleme kurulu, üye sendikaların gelir ve giderlerini,    sarf yerlerini kanun hükümlerine, ilgili sendikanın ve konfederasyon tüzüğüne göre denetleme hakkına sahiptir.

Yöneticilik Sıfatının Düşmesi

Madde 53- Konfederasyon üyeliğinden çıkartılan veya yetkili organ kararı    ile üyelikten ayrılan

sendikanın mensubu olan kişilerin konfederasyon zorunlu organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer.

Cezalandırılanların Durumu

Madde 54- Üye sendikanın genel kurulunca ihraç edilen kişi, konfederasyon kurullarından birinde görevli ise ihraç kararı konfederasyona gönderilir. Bu karar konfederasyon yönetim kurulu tarafından incelenir. Kararın uygunluğuna kanaat getirilirse durum konfederasyon disiplin kuruluna İntikal ettirilir. Disiplin kurulu kararı olmadıkça konfederasyondaki görevi devam eder.

Konfederasyon yetkili organlarınca görevden uzaklaştırılan kişinin durumu üye sendikaya bildirilir. Üye sendika gerekli araştırmayı yapar. Konfederasyonun kararına katılmaması durumunda üye sendika konfederasyon nezdinde itiraz edebilir. İtirazının kabul görmemesi durumunda konfederasyon kararını uygular ancak, gerektiğinde yargıya başvurabilir.

Delegelik

Madde 55 - Konfederasyon genel kuruluna katılacak delegelerin ne şekilde seçileceği 10 uncu maddede gösterilmiştir.

 1. Delegelik sıfatı müteakip olağan genel kurul için, üye sendikalarca yapılması gereken delege seçimi tarihine kadar devam
 2. Delege seçilmekle beraber bu sıfatı, mensup olduğu sendika tarafından kaldırılan veya 4688 sayılı Yasa gereği sendika üyeliği sona eren kişi, konfederasyon genel kuruluna katılamaz ve hakkında verilen karara karşı konfederasyon genel kurulunda itirazda

Yönetmelikler

Madde 56- Bu tüzük uyarınca çıkarılması gerekil yönetmelikler, tüzüğün yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yönetim kurulunca hazırlanır ve yürürlüğe konulur.

Kurucular

Madde 57 - Konfederasyon kurucu sendikaları aşağıdaki sendikalar olup, kurucular kurulu bu sendikalarca belirlenecek ikişer kişiden oluşur

 1. BAĞIMSIZ HABER-SEN. Bağımsız Haberleşme, Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası. Fevzi Çakmak 2 Sokak. No : 30/16 Demirtepe/ANKARA
 2. BÇS. Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası. Sümer 2 No : 34/15 Demirtepe/ ANKARA.
 3. BAĞIMSIZ SAĞL1K-SEN. Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası. Fevzi Çakmak Sokak. No : 30/16 Demirtepe/ANKARA

 

 1. BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN. Bağımsız Yapı, ve İmar Çalışanları Sendikası. Sümer 2 No : 34/15 Demirtepe/ ANKARA.
 2. BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN. Bağımsız Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası. Fevzi Çakmak 2 Sokak! No : 30/16 Demirtepe/ANKARA
 3. BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN. Bağımsız Demiryolu, Hava Meydanları, Deniz ve Kara Ulaştırma Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası. Fevzi Çakmak 2 Sokak. No : 30/16 Demirtepe/ANKARA
 4. BATOÇ-SEN. Bağımsız Tarım, Orman Ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası. Sümer
 5. Sokak No:34/15 Kızılay/ANKARA

İlk Olağan Genel Kurul

Madde 58 - İlk Olağan Genel Kurul, üye sendikalarca 10 uncu madde hükümlerine göre seçilecek delegeler ve kurucular kurulu üyelerinden oluşur.

Yürürlük

Madde 59 - Bu Tüzük, V. Olağan Genel Kurul tarafından yapılan değişikliklerin kabulü ve Tüzüğe işlenmesi ile 30.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 60 - Bu Tüzük hükümlerini yönetim kurulu yürütür.