BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

SAYILARLA 19 YILDA MEMUR-SEN’İN “MERDİVENALTI! SENDİKACILIĞI”NDAN ETKİSİZ SENDİKACILIĞA” İBRETLİK EVRİLİŞ SERÜVENİ

BASK sayilarla-yilda-memur-senin-merdivenalti-sendikaciligindan-etkisiz-sendikaciliga-ibretlik-evrilis-seruveni

SAYILARLA 19 YILDA MEMUR-SEN’İN “MERDİVENALTI! SENDİKACILIĞI”NDAN ETKİSİZ SENDİKACILIĞA” İBRETLİK EVRİLİŞ SERÜVENİ

Tarih 25 Haziran 2001.

TBMM’nde 4688 sayılı “Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu” kabul edildi.

Kanun 12 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı ve yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girdi.

Kanunun “Üyelik ödentisi” başlıkla 25 inci maddesinin birinci fıkrasında aşağıdaki gibi  % 5 barajı vardı:

MADDE 25 – Aynı hizmet kolunda çalışan kamu görevlilerinin yüzde beşinden fazlasını üye kaydetmiş bulunan sendikaların üyelik ödentileri,  14 üncü madde çerçevesinde üyenin üyelik beyannamesindeki istemine uygun olarak kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir  örneği ilgili sendikaya gönderilir.”

Ancak ilk istatistikler Kanun gereği Temmuz 2002’nin ilk haftasında yayımlanıncaya kadar tüm sendikaların kaynağından aidat kestirmelerine aynı Kanunun Geçici 6 ıncı maddesinin aşağıdaki belirtilen (d) bendi ile izin verildi:

GEÇİCİ MADDE 6/(d) - Hizmet kollarına göre yetkili sendikalar belirleninceye kadar oran şartı aranmaksızın üyelik aidatlarının kaynaktan kesilmesine devam edilir.”

Sendika ve konfederasyonların ilk sayıları 7 Temmuz 2002 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Memur-Sen’in 11 hizmet konundan 2’sinde henüz sendikası yoktu. Kuracak 7 kişi bulamamıştı.

Geri kalan 9   2’sinde barajı aştı. 7’sinde aşamadı.

İlginçtir 2 sendika henüz ortada yok ama 4 sendikası da “merdivenaltı!”ydı.

Bu 4 sendika üye aidatı kestiremiyor, üyeler gönüllü olarak elden aidat toplayarak sendikalarını kira, personel, genel giderler vb. giderlerini  karşılamaya çalışıyor, demektir.

Sadece Memur-Sen değil aynı durumdaki sendikalar da aynı kaderi paylaşıyor.

2002 sayımlarında Memur-Sen’in toplam üye sayısı 41.871. Diğer konfederasyonlara bağlı 3 sendikanın üye sayısı ise Memur-Sen’in konfederasyon üye sayısının üzerinde üzerinde, hatta ikisinin üye sayısı Memur-Sen’in 3 katından fazla.

Sonuç olarak 2002 sayımlarında 3 hizmet kolunda KESK, 8 hizmetkolunda Kamu-Sen yetkili olmuştu.

2003 SAYIM SONUÇLARI

3 Kasım 2002 genel seçimlerinde iktidar el değiştirdi. Sendika ve konfederasyonların arkasındaki siyasi güç de, küçük hamlelerle dengeleri değiştirmeye başladı.

6 Temmuz 2003 tarihinde de 2003 sayıları yayımlandı.

Memur-Sen 1 hizmet kolunda yine 7 kişi bulamamış, yeni kurulan bir sendikasının ise sadece 20 üyesi var.

Memur-Sen’in bu kez 5 sendikası barajı aşabilmiş, 5’i ise baraj altı.

2003 sayımlarında Memur-Sen’in toplam üye sayısı 98.146. Bu kez diğer konfederasyonlara bağlı 2 sendikanın üye sayısı ise Memur-Sen’in konfederasyon üye sayısının üzerinde.

Sonuç olarak 2003 sayımlarında da 3 hizmet kolunda KESK, 8 hizmet kolunda Kamu-Sen yetkili oldu

BARAJ KALDIRILIYOR.

Siyasi iktidar yakınlığı ve desteği, yandaşlığı ödüllendirmeye başladı.

24 Haziran 2004 talihinde TBMM’de kabul edilen  5189 sayılı torba Kanun ile 4688 sayılı Kanunun 25 inci maddesindeki baraj kaldırıldı. Yeni düzenleme şöyle oldu:

Üyelik ödentisi

Madde 25-  (Değişik: 24/6/2004-5198/4 md.) Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ve kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilan eder.”

Bununla da kalınmadı, 15 Mayıs tespitlerinin süresi 15 Temmuza, Resmi Gazetede yayım tarihi de Temmuz ayının ilk haftasından Ağustos ayının sonuna kadar uzatıldı.

28 Ağustos 2004 tarihinde de 2004 sayımları yayımlandı.

2004 sayımlarında Memur-Sen’in toplam üye sayısı 137.937. Bu kez başka bir  konfederasyona bağlı bir sendikanın  üye sayısı yine  Memur-Sen’in konfederasyon üye sayısının üzerinde.

2004 sayımlarında bu kez 3 hizmet kolunda KESK, 7 hizmet kolunda Kamu-Sen ve 1   (Diyanet ve Vakıf Hizmet kolu) Memur-Sen yetkili oldu.

 

 

 

GENEL YETKİ EL DEĞİŞTİRİYOR

Yandaşlık atanan bürokratlar ve siyasi iktidar desteği ile tavandan tabana yayılmaya başlandı.

Atamalar, sınavlarda mülakatlar, görevlendirmeler, baskılar ve Memur-Sen’in önlenemeyen yükselişi başladı.

2009 yılına kadar en fazla üyesi olan konfederasyon Kamu-Sen iken 2009 yılından sonra Memur-Sen yetkili konfederasyon oldu.

2009 sayımlarında bağlı sendikalarındaki üye sayısı 376.355  olan  Memur-Sen, üye sayısı 375.990’nde kalan Kamu-Sen’i geçti ve yetkili konfederasyon oldu.

Üstelik 2009 sayımlarında 1 hizmet kolunda KESK, 6   Kamu-Sen ve 4 hizmet kolunda Memur-Se’e bağlı sendikalar yetkili olmasına rağmen 365 üye çokluğu ile Memur-Sen yetkili oldu.

2014 yılından itibaren ise hem her hizmet kolunda hem genelde yetki Memur-Sen’e geçti.

2021’e kadar etkilerde değişiklik olmadı.

2019 YEREL SEÇİMLERİ DÖNÜM NOKTASI MI?

31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimler  gerçekleştirildi.

İktidar bazı büyük şehir belediyelerini muhalefet partilerine kaptırdı.

Ardından pandemi nedeniyle yapılan erteleme çerçevesinde 4 Eylül 2020 tarihinde 2020, 2 Temmuz 2021 tarihinde de 2021  sayımları yayımlandı

2019 sayımlarında Memur-Sen’in toplam üye sayısı 1.019.853’du.

Memur-Sen tüm hizmet kollarında yetkili ve tarihinde yakaladığı en yüksek üye sayısına ulaştı.

Ve ardından pandemi nedeniyle yapılan erteleme çerçevesinde 4 Eylül 2020 tarihinde 2020, 2 Temmuz 2021 tarihinde de 2021  sayımları yayımlandı.

Memur sayısının artmasına rağmen Memur-Sen’in üye sayısı  2020 yılında 1.013.920’3, 2021 yılında ise 1.004.152’e düştü.

En önemli hizmet kollarında Memur –Sen’e bağlı sendikaların üye kayıpları başladı.

Memurlar başka arayışlara yönelmeye başladılar.

İşte tam da bu nedenle, Memur-Sen 2021 üye sayılarının açıklanmasından sonra önce Kamu-Sen ile “kısmi teklif ortaklığı”na girdi.

Ardından tüm tekliflerinden vaz geçerek, kendi dışındaki örgütlenmeleri boğmak, çoğulculuğu önlemek, kaçışları durdurmak amacıyla harekete geçti.

Hükumete sunduğu teklifte yer almayan, kirli pazarlıklarla olgunlaştırdığı ve son güne kadar sakladığı talebini müzakere sürecinin bitmesi ile doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına açıklatarak Mutabakat Metnin imzaladı:

Bir yandan bağımsız ve yeni sendikaların yükselişini önlemek, öte yandan tekrar “merdivenaltı! sendikacılığı”na dönme korkusuyla “Toplu sözleşme ikramiyesi”ne baraj engeli getirdi.

 

 400 TL’NİN GEÇMİŞİ VE “DEVLET KESESİNDEN SENDİKACILIK”

2005 yılı  toplu görüşmelerini Hükumet adına yürüten Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in, BASK üyesi Bağımsız Yapı-İmar Sendikasının  5 YTL  “toplu sözleşme primi”ne (O tarihte” toplu sözleşme ikramiyesi” değil “toplu sözleşme primi” ifadesi kullanılıyordu) itiraz etmesine karşılık verdiği  25.05.2006 tarih ve 1213 sayılı yazıda belirttiği;

“… bilindiği üzere ülkemizde sendika üyesi olabilecek yaklaşık 1 milyon 500 bin kamu çalışanı bulunmaktadır. Halbuki memur sendikalarına üye olan memur sayısı şu anda 747.617 olup sendikalaşma oranı yaklaşık % 48\'dir. Bu oran düşüktür. Sendikalaşmayı   teşvik   etmek   ve   bu   oram   yükseltmek   amacıyla   Toplu   Görüşme Mutabakat   Metninin   4   üncü  maddesinde   yer   aldığı   üzere   sendika   üyesi   olan   kamu çalışanlarına 5 YT\'lik ilave ödeme yapılması öngörülmüştür.”

Devlet Bakanı Sayın Şahin’in bahsettiği 29 Ağustos 2005 tarihinde imzalanan 2006 yılı Mutabakat Metninin 4. maddesi aynen şöyleydi:

“4- Sendika üyesi olan personele sendika aidatlarından kaynaklanan kayıplarını telafi amacıyla aylık 5 YTL ilave ödeme yapılmasını sağlayacak düzenlemeye gidilmesi,”

Mutabakat metinin altında Kamu-Sen ve Memur-Sen’in imzası var.

Düzenleme gerçekleştirildi. Üyelerin sendikalarına ödedikleri aidat miktarı Devlet tarafından karşılanmaya başlandı. Bir tür “aidat iadesi

Basında bu durum “Devlet kesesinden sendikacılık” olarak yer aldı ve çok eleştirildi.

Sonra bu ödeme “aidat iadesi”, önce “toplu sözleşme primi”, ardından “toplu sözleşme ikramiyesi” adını alarak yas metnine girdi.

Memurların ikramiye hakkı hiç gündeme getirilmedi ama “toplu sözleşme ikramiyesi”, rakipleri ortadan kaldırmak, yeni oluşumlara izin vermemek için Memur-Sen’in  “can simiti” oldu.

NERDEN NEREYE!

Halk dilinde inanılmaz değişme ve gelişmeleri anlatmak için kullanılan “Nerden nereye!” ifadesine Memur-Sen açısında bir kez daha bakalım:

Üye aidat barajının kaldırılmasında 16 yıl sonra aynı hükumetin rızası ve  Bakanının imzası ile yüzlerce sendikanın kapanması, on binlerce memurun sarı sendikalara yönlendirilmesi ile memur sendikacılığında çoğulculuğa son verilmesi ve tekelleşmenin önünün açılmasına dönüştü.

İşte Memur-Sen’in “MERDİVENALTI! SENDİKACILIĞI”ndan “Genel Yetkili Etkisiz Sendikacliğa” ibretlik evrilme öyküsü.

YORUM YAZ