BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

ÖĞRETİCİ: YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILMALIDIR

BASK ogretici-yardimci-hizmetler-sinifi-kaldirilmalidir

BASK Genel Başkanı Mehmet Alper ÖĞRETİCİ YHS ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamaları şöyle:

 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 1965 tarihli Devlet Memurları Kanununda, o günün şartlarında oluşturulmuş ve halen sayıları 109.000 civarında olan, “hizmetli” adıyla bilinen bir sınıftır.

 

Orta öğrenim altı eğitim düzeyinde olanların oluşturduğu bir sınıf olmakla birlikte, halen bu sınıf mensuplarının tamamına yakını lise üzeri eğitime sahip olup fiili olarak “hizmetli” çalışmak yerinde büro işlerinde görev yapmaktadırlar. Zira 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçileri, hizmetliler tarafından yapılmakta olan işleri yapmaktaydı.

 

Bilindiği gibi 4 Nisan 2007 tarih ve 5620 sayılı “Ka­mu­da Ge­çi­ci İş Po­zis­yon­la­rın­da Ça­lı­şan­la­rın Sü­rek­li İş­çi Kadro­la­rı­na ve­ya Sözleşme­li Per­so­nel Sta­tü­sü­ne Geçirilmeleri, Ge­çi­ci İş­çi Ça­lış­tı­rıl­ma­sı ile Ba­zı Kanunlarda Deği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun” uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ge­çi­ci iş­çi­le­rin sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­na ve­ya söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sü­ne ge­çi­ril­me­si uygulamasının ardından 4/B kadrosuna geçirilenlerin 632 sayılı KHK ile 657 sayılı DMK’na eklenen Geçici 37 inci madde çerçevesinde memur kadrosuna atamaları yapılmıştı.

 

7061 sayılı Kanun örneğinde olduğu gibi haklı olarak kendilerine Devletin ve milletin kadirşinaslığı gösterilmek üzere malul ve gazilerin bizzat kendilerini kapsayacak şekilde, hizmetli olarak istihdam edilenler memur kadrosuna geçirilmişti. 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 25 inci maddesi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen “Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar..” şeklindeki Geçici Ek Madde 16 (birinci fıkra) hükmü uyarınca da Bakanlığımızda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanların, hizmetliler dahil, öğrenimlerine uygun unvanlara atamaları yapılmıştır.

 

Anayasamızın 10 uncu maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine, hukukun genel ilkelerine, kanunların eşit uygulanması, ayrım yapılmaması ve ayrıcalık tanınmaması ilkelerine aykırılık ilkeleri dikkate alınarak artık ihtiyaç kalmayan yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, bu sınıfta istihdam edilenlerin öğrenimlerine uygun memur kadrolarına atanmaları gerekmektedir.

 

YORUM YAZ