BASK

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

BASK ATATÜRK
ATATÜRK & BASK

İDARİ YARGILAMADA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK: BEKLEME VE DAVA AÇMA SÜRELERİ 30 GÜNE İNDİRİLDİ.

BASK idari-yargilamada-onemli-degisiklik-bekleme-ve-dava-acma-sureleri-gune-indirildi-

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK:

BEKLEME VE DAVA AÇMA SÜRELERİ 60 GÜNDEN 30 GÜNE İNDİRİLDİ.

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen 7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 08/07/2021 tarihinde TBMM’de kabul edildi, 14/07/2021 tarih ve 31541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Kanun ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklikle idari yargılama ile ilgili bekleme ve başvuru süreleri değiştirildi.

Örneğin idarenin herhangi bir eylem veya işleminden dolayı hakkınız ihlal edildi. Düzeltilmesi için idareye yazılı olarak başvurdunuz.  İdare 60 gün içinde cevap vermezse, zımnen red cevabı verdiği, yani talebinizi reddettiği  var sayılmaktaydı. Bu durumda 60 gününü bitiminden sonra ikinci 60 gün içinde idari yargıya başvurmanız gerekiyordu. Bu her iki 60 günlük süre 30 güne  indirildi.

Yani başvurunuza 30 gün içinde cevap verilmez ise, reddedilmiş sayıldığı için, 30 günlük sürenini bitmesinden sonra 30 gün içinde dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz.

Başvurunuza  diyelim ki 21. gün cevap verildi, bu durumda 21. günden itibaren 30 gün içinde dava açma hakkınızı kullanabilirsiniz.

 Aynı  şekilde diyelim ki bir yönetmelik, bir genelge yayımlandı, yazılı bir işlem ile karşılaştınız  ve hak ihlali olduğunu düşünüyorsunuz. Yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde dava açabilirsiniz.

Yani idarenin herhangi bir işlem veya eylemini idari yargıya taşımak için 60 günlük başvuru süresi de 30 güne indirildi.

Ayrıca idari yargıda gerekçeli kararlar da 30 gün içinde yazılacak.

Değişiklikler çerçevesinde eski ve yeni hükümler, aşağıdaki karşılaştırma cetvelinde verilmiştir.

2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ESKİ HÜKÜM

YENİ HÜKÜM

İdari makamların sükutu:

Madde 10 – 

1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.

2. (Değişik: 10/6/1994 - 4001/5 md.) Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.

İdari makamların sükutu:
 Madde 10 –

1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.
 2. (Değişik: 10/6/1994-4001/5 md.) Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer otuz günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Otuz günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren dört ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, otuz günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.

 

Üst makamlara başvurma:

Madde 11 –

1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

Üst makamlara başvurma:

 Madde  11 –

1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

 2. Otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması:
Madde 13 –

1. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka süretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.

2. Görevli olmayan adli ve askeri yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi halinde
sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz.

Doğrudan doğruya tam yargı davası açılması:
 Madde 13 – 

1. İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka süretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında otuz gün içinde cevap Verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.

 2. Görevli olmayan adli  yargı mercilerine açılan tam yargı davasının görev yönünden reddi halinde sonradan idari yargı mercilerine açılacak davalarda, birinci fıkrada öngörülen idareye başvurma şartı aranmaz.

 

 

2577 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (ı) fıkrasına aşağıdaki  geçici madde eklenmiştir:

 ı) Kararı veren dairenin veya mahkemenin adı ve dosyanın esas ve karar numarası  belirtilir.  (Ek cümle:8/7/2021-7331/4 md.) Kararlar, verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılır ve imzalanır

 

 

Geçici Madde 10 – (Ek:8/7/2021-7331/5 md.)

1. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 10 uncu, 11 inci ve 13 üncü maddeler uyarınca idareye yapılmış başvurular bakımından, belirtilen maddelerde bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki süreler uygulanır.

 

 

YORUM YAZ