Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
Bu haber 702 kez okundu. | Kategori : SENDİKALARIMIZDAN
Haberin Tarihi :   14 Haziran 2017 - 12:33

Danıştay: Öğrenim Özrü İle Atamaya Engel Olunamaz

Büyüt
Küçült
Danıştay: Öğrenim Özrü İle Atamaya Engel

Danıştay: Öğrenim Özrü İle Atamaya Engel Olunamaz

"Danıştay geç de olsa, öğretmenlerin lisans üstü öğrenim yapmalarını engelleyen Milli Eğitim Bakanlığına bir kez daha dur dedi.  2013 Şubat Dönemi il dışı atamalarında öğrenim özrüne yer vermeyen Bakanlık bu yönde talepte bulunan öğretmenlerin isteklerini yanıtsız bırakarak reddetmişti. Anadolu Eğitim Sendikası olarak lisans üstü öğrenim yapmak isteyen üyelerimiz adına bu hukuk dışı işleme karşı dava açmıştık. Van 2.  İdare Mahkemesi 25.12.2013 gün,E: 20132013/655, K: 2013/1958 sayılı kararı ile; 2013 Şubat Dönemi Atamalarında öğrenim özrüne yer verilmediği, idarenin belli yönde işlem tesisi için mahkeme kararı ile zorlanamayacağı gerekçesi ile davamızı reddetmişti. 

Sendikamız bu hukuk dışı karara karşı sessiz kalmamış, Avukatımız Ali Kurt aracılığı ile konuyu Danıştay 2. Dairesi nezdinde temyiz etmiş ve bozulmasına karar verilmesini istemişti. 

Danıştay 2. Dairesi 01.03.2017 gün, E: 2014/2652, K: 2017/1545 sayılı kararı ile mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozmuştur. 2. Daire bozma gerekçesinde; Anayasanın 42. maddesinde düzenlenen eğitim ve öğretim hakkından hiç kimsenin yoksun bırakılamayacağına vurgu yapmış, işlem tarihi itibari ile yürürlükte olan Yönetmeliğin 38. maddesinde öğrenim özrüne dayalı naklen atama isteme hakkının bulunduğunu, bu konuda dairenin YD kararı olduğunu  belirterek mahkeme kararının hukuka uygun olmadığına ve bozulmasına karar vermiştir. 

Öğretmenlerin üst öğrenim hakkını çeşitli bahanelerle engellemeye çalışan Milli Eğitim Bakanlığının kararlara uymasının hukuk devleti olmanın zorunlu sonucu olduğunu düşünüyor ve kararı üyelerimizin bilgisine sunuyoruz."

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği

hukuk@aes.org.tr

 

T.C. DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas    No: 2014/2652

Karar   No: 2017/1545

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı)          :           Fulya Ayhan adına Anadolu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası :

Vekili                                                             : Av. Ali Kurt

Karşı taraf (Davalı)                                      : Milli Eğitim Bakanlığı / ANKARA

Vekili                                                             : Hukuk Müşaviri ….. ……. - Aynı yerde

İsteğin özeti                                                   : Van 2. İdare Mahkemesince verilen E:2013/655, K: 2013/1958 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir 25/12/2013 günlü,

Cevabın Özeti                                               : Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi                              :   ………..  ………………

Düşüncesi                                                      :    Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

 

 

TURK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava; Muş ili, Malazgirt ilçesi, Fatih İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalında yüksek lisans yapması nedeniyle öğrenim özrüne dayalı olarak yapılan Aydın iline yer değiştirme suretiyle atanma talebinin reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü'nün 14/02/2013 tarih ve 109104 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Van 2. İdare Mahkemesi'nin 25/12/2013 günlü, E:2013/655, K:2013/1958 sayılı kararıyla; 2013 Yılı Şubat Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumundan Yer Değiştirmelerine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı Açıklamasında, öğretmenlerin sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirmelerine olanak tanındığı, özür guruplarına bu dönemde atanma talep hakkı verilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı; dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 42. maddesinde kimsenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağı düzenleme altına alınmıştır. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 4. fıkrasında "Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir." hükmü; Geçici 6. maddesinde ise, "Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur." Kuralı yer almıştır. Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan, 06/05/2010 günlü, 27573 sayılı Resmi  Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama  ve yer Değiştirme Yönetmeliğinin 35. maddesinde, öğretmenlerin sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilecekleri kurala bağlanmış, aynı Yönetmeliğin "Öğrenim durumu özrü" başlıklı 38. maddesinde de öğretmenlerin öğrenim durumu özründen dolayı görev yerlerinin değiştirilebilme koşullan belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Muş ili, Malazgirt ilçesi, Fatih İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalında yüksek lisans yapması nedeniyle öğrenim özrüne dayalı olarak yapılan Aydın iline yer değiştirme suretiyle atanma talebinin reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 14/02/2013 günlü, 109104 sayılı işleminin iptali istemiyle temyize konu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davalı idarece dava konusu işlemin dayanağı olarak gösterilen "2013 Öğretmenlerin Özür Durumundan Yer Değiştirmelerine İlişkin Açıklamalar" başlıklı genel düzenleyici işlemde öğrenim özrüne yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve birinci paragrafta yer alan "iller arasında" ibaresi ile "iller arasında eş ve sağlık durumu ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı" ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davalarda, Dairemizin 29/05/2013 günlü, E:2013/937, 29/05/2013 günlü, E:2013/1034 sayılı kararlarıyla, anılan düzenlemenin öğrenim özrüne yer vermeyen maddesinin eksik düzenleme nedeniyle yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu durumda, gerek normlar hiyerarşisine göre gerekse dava konusu işlemin dayanağım teşkil eden genel düzenleyici işleme göre üst hukuk normu niteliğinde olan ve işlem tarihi itibarıyla yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 35. ve 38. maddelerinde öğrenim özrünün öğretmenlerin yer değiştirme istemlerinde dikkate alınacak sebepler arasında sayılmış olması, gerekse Dairemizce anılan genel düzenleyici işleme ilişkin verilen yürütmenin durdurulması kararları karşısında, dava konusu işlemde sonucu itibarıyla mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında yasal isabet bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Van 2. İdare Mahkemesi'nin 25/12/2013 günlü, E:2013/655, K:2013/1958 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15) onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 01/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.

Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
...
..
"Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | http://bask.org.tr/"   Tum Hakları Saklıdır. ©2002 - 2018
http://bagimsizyapiimarsen.org.tr/BASK http://bdvs.org.tr/BASK http://http://www.bagimsizhabersen.org.tr/index.php/ BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bagimsizegitimsen.org.tr/BASK http://and-sen.org/BASK http://www.bagimsizsaglik-sen.org.tr/ BASK http://www.bagimsizburosen.org.tr/ BASK http://www.becsen.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK