Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
    Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz   Facebook   Instagram   Twitter   YouTube
Kategori : KONFEDERASYONDAN
Haberin Tarihi :   23 Haziran 2018 - 15:10

PARTİLERİMİZ, SEÇİM BEYANNAME/BİLDİRGELERİNDE MEMURLAR İÇİN NE VAAT EDİYOR?

Büyüt
Küçült
PARTİLERİMİZ, SEÇİM BEYANNAME/BİLDİRGELERİNDE MEMURLAR İÇİN NE VAAT

 

PARTİLERİMİZ, SEÇİM BEYANNAME/BİLDİRGELERİNDE MEMURLAR İÇİN NE VAAT EDİYOR?

24 Haziran 2018 seçimleri için Cumhurbaşkanı adaylarının demeç ve konuşmaları ile siyasi parti seçim beyannamelerinde, önceki genel seçimlerin aksine kamu görevlilerine ilişkin vaat ve taahhütler, bölük pörçük veya temelsiz olsa bile önemli yer tutmaktadır.

Kamu görevlilerine veya onların bir kısmına gösterilen bu ilgi, salt oy almaya yönelik olarak değerlendirilemez. İlgi, sorunların varlığını ve ağırlığını kabul etmekten ve varlığı kabul edilen kesimlere bir şeyler söyleme, sorunlara çözüm üretme arayışından kaynaklanmaktadır.

Detaylı seçim beyannamesi/bildirgesi açıklayan Cumhur ve Millet İttifakına dahil AK Parti, CHP, İyi Parti, MHP ve Saadet Partisi ile partisinden ayrı bir bildirge açıklayan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Gelecek Bildirgesi bazı temel başlıklar altında ve kısa bir özetle incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar memurlar açısından tatmin edici değildir.

3600 ek gösterge ile ateşlenen fitil…

Memurların seçimlerin gündemine girmesinin fitilini, başta öğretmenler olmak üzere bazı hizmet sınıfları personeline 3600 ek gösterge verilmesi ateşlemiştir. AK Partinin seçim beyannamesinde yer almamakla birlikte Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın yaptığı bir konuşmada  Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerine 3 bin 600’e çıkaracağız” sözü kamuoyunda geniş yankı buldu. 

Mart 2018 tarihi itibariyle Devlet Personel Başkanlığı (DPB) verilerine göre sözü edilen kesimlerden eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı 864.412, emniyet hizmetleri sınıfı 261.368, din hizmetleri sınıfı personeli ise 102.474  kişidir. Bu rakamlara yaklaşık 130 000 hemşire ile 25.000 civarındaki idareciler de eklendiğinde  bulunacak 1.350.000 sayısı, toplam memur sayısının beşte ikisine tekabül etmektedir.

Tartışmanın odağındaki 3600 ek göstergesini, Erdoğan  emeklilik için taahhüt ederken; CHP öğretmenler ve ceza infaz memurları, MHP ve  İyi Parti öğretmenler, Muharrem İnce polisler için çalışırken   verileceğini beyan etmektedir.

AK Parti seçim beyannamesinde genellikle 16 yıl boyunca yapılan kamu görevlileri ile ilgili icraatları oldukça ayrıntılı bir şekilde ve en küçük ayrıntısına kadar sıralayıp çok az vaadle yetinirken, diğer partilerin vaatlerinde önceki seçim dönemlerine nazaran çeşitlilik göze çarpmaktadır.

Siyasi partilerin beyanname/bildirgelerinde göze çarpan bir husus da, metinleri kaleme alanlarca mevzuatın yeterince bilinmemesi, çalışma literatürü diline ve terimlerine hakim olunmaması, kavramların gelişigüzel ve savruk biçimde kullanılmasıdır.

Nitekim CHP, 657 sayılı Devlet  Memurları Kanununu (DMK) sadeleştirerek günümüz koşulların uygun hale getirmekten söz ederken Devlet Personel Kanunu içerisinde spor hizmetleri sınıfı oluşturacaklarını belirtmektedir. MHP, DMK’ndan bahsetmezken İyi Parti devlet memurlarının verimliliği ile iş süreçlerinin etkinliğinin artırılması için DPB ile DMK’nun yeniden düzenlenmesi, Saadet Partisi (SP) ise 657 sayılı DMK’nun ilgili maddesine göre dolu memur kadro sayılarının % 4’ü oranındaki kadroyu engelli memur istihdamına tahsis edileceğini ve ihtiyaca göre bu oranın artırılacağını belirtmektedir.

Liyakat ve ehliyet meselesi…

CHP,  devlet yönetiminde liyakat ve ehliyetin ortadan kalkması, sadakatin liyakat; partizanlığın ehliyet yerine geçmesi, memurların liyakate göre yükseltilmemesi ile atama ve tayinlerin adaletsiz biçimde gerçekleştirilmesinden yakınmaktadır. Buna karşılık;  hakim ve savcıların mesleğe girişinde liyakati temel ilke haline getirileceği,  güvenlik personelinin işe alım ve işte yükselme süreçlerinde siyasi kayırmacılığa son verileceği,  eğitimde liyakate ve nesnel ölçütlere dayalı bir atama ve yükseltme sistemini hayata geçirileceği, ekonomiden iç güvenliğe, dış politikadan eğitime her alanda, liyakat ve ehliyet sahibi kadroların iktidarı devralacağı,   kamu personelinin işe alımlarında ve işte yükseltilmesinde liyakatin esas alınacağı, Devletin artık yetenek ve liyakate göre yönetileceği bir iktidarı çare olarak göstermektedir.

MHP;  memur, işçi ve diğer kamu görevlilerinin tanımları yeniden yapılarak daraltılmış memur kavramını öne sürerek istisnai memurluk uygulamasının kaldırılacağını söylerken, liyakati ve başarıyı esas alan bir ücret sistemi oluşturulmasını önermektedir.

İyi Parti; Kamu Personel Rejimini gözden geçirilmesini, bilgi çağının gereklerine göre kamu görevlerine giriş, atama ve terfilerinde liyakatin esas alınacağını, istisnai memuriyet statüsünün kaldırılacağını, kamu hizmetlerinin gerektirdiği  asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine devam edileceğini  açıklamaktadır.

Sendikal haklar…

Sendikal haklar vaatler arasında geniş yer tutmaktadır. CHP,  kamu çalışanlarına grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı tanıyacağını, Avrupa Sosyal Şartı’nda yer alan istisnalar dışında kamu görevlilerinin sendikal hak ve özgürlüklerinin önündeki tüm engelleri kaldıracağını; hak grevi, uyarı grevi, dayanışma grevi ve genel grev önündeki bütün yasal engelleri kaldıracağını; MHP daraltılmış memur dışındaki çalışanların çağdaş sendikal haklara kavuşturulmasının temin edileceğini vurgulamaktadır.

İyi Parti  657 sayılı Kanundaki grev yasağını kaldıracağını, SP ise adalet, güvenlik, temsili görevler ve idarenin üst düzey görevlileri hariç, işçi memur ayırımı yapılmadan, tüm kamu çalışanlarına grevli sendika kurma hakkı verilmesini sağlayan düzenlemeler yapılacağını ifade etmektedir.

Memur güvencesi beyanname/bildirgelerde yer bulamazken CHP kamu görevlilerinin tanımlanan yetki alanlarında hesap verebilirlik ilkesi uyarınca sorumlu tutulacağını ve bu doğrultuda kamu personelinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağını; İyi Parti  657 sayılı Kanunda öngörülen disiplin cezalarını hafifleteceklerini ve memurların iş güvencelerini zayıflatan hükümleri çıkaracaklarını söylemektedir.

Ekonomik talepler…

Memurların heyecanla bekledikleri ekonomik talepler beyanname/bildirgelerde yeterince ve anlamlı şekilde yer verilmemiştir.

Memurların 4688 sayılı Yasa ile 16 yıldır sürdürülen toplu pazarlık döneminde, yasanın 28 inci maddesinin açık  hükmüne rağmen uygulamaya konulmayan memurlara ikramiye verilmesi konusu MHP ve İyi Parti’de yer bulamazken CHP’de sadece 24 Kasım Öğretmenler Gününde birer maaş tutarında öğretmenlere,  SP’de  ise memur-işçi tüm çalışanlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında bayram ikramiyesi ödeneceği belirtilmektedir. Taşeron işçiliğinden kadroya geçenler dahil kamuda çalışan tüm işçiler ve o arada emekliler de ikramiye alırken, memurları ayağa kaldıracak ve heyecanlandıracak ikramiye hususunun, dini bayram sıcaklığına rağmen seçim beyanname/bildirgelerinde yer almaması manidardır.

CHP ilginç bir şekilde ücretli öğretmenlerin yoksulluk sınırında çalıştırıldığını belirtip hiçbir öğretmenin TÜİK’in belirlediği açlık sınırının altında maaş almasına izin vermeyeceklerini; SP ise memur maaşlarının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılacağını, eşi çalışmayan memurlara verilen aile yardımının artırılacağını, çocuk yardımının ise her çocukta katsayı daha da yükselecek şekilde artırılacağını vaat etmektedir.

CHP emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde kamu görevlilerine yapılan tüm ek ödemeleri hesaba katacaklarını, İyi Parti memurlara yapılan bütün ek ödemeleri, emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplamasında da esas alınacağını ve emeklilerin de eş ve çocuk yardımından faydalanmasını sağlayacaklarını ifade etmektedir.

Öğretmenler ve atanamayan öğretmenler…

Seçim beyanname/bildirgelerinde öğretmenler önemli yer tutmaktadır. 3600  ek gösterge ile başlayan vaatler, CHP’nin 24 Kasım Öğretmenler Gününde bir maaş tutarında ikramiye, ücretli ve sözleşmeli öğretmenli uygulamasına son verileceği ve 180 bin öğretmene bir yıl içerisinde kadro verilmesi  vaadi ile devam etmiş, öğretmenlerin aile bütünlüğünü yeniden sağlanması, Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılması ve öğretmen yetiştirme, ilk atama, yer değiştirme, görevde yükselme, mali ve sosyal haklar gibi öğretmenlikle ilgili tüm konuların bu kanun kapsamında çözüme kavuşturulacağı  sözü ile devam etmiştir.

AK Parti de Öğretmenlik Meslek Kanununu çıkaracağını beyan ederken, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına değinmeden yerinden öğretmen istihdamı sağlanacağını açıklamıştır.

MHP atanamayan öğretmenlerin tamamının kademeli olarak atanacağını; İyi Parti Öğretmen Akademileri kurulacağını, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilerek kadroya alınacaklarını, atanamayan öğretmenlerin kadroya alınacağını veya istihdama katılımları için ek tedbirler alınacağını; SP ise öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılacağını, atanamayan öğretmenlerin sorunlarının çözüleceğini öğretmenlerin maaş ve özlük haklarının iyileştirileceğini belirtmektedir.

Münferit vaatler…

AK Parti; seçim beyannamesinde, kamu konutlarının içinde oturan memurlarca satın alınmasına imkan sağlanacağına, yerinden öğretmen istihdamı sağlanacağına ve yerinden istihdam edilen din görevlilerinin sayının artırılacağına yer vermiştir.

CHP; üst düzey yöneticiler dışındaki tüm kamu görevlilerinin atamalarının merkezi sınavla gerçekleştirileceğini, faili kamu görevlisi olan ve insan haklarını ihlal eden tüm suçlarda zaman aşımının kaldırılacağını; sendikalı işçi ve memurların, işyeri sendika temsilcileri ve yöneticilerinin çalışma hakları ve koşullarını güvence altına alacaklarını, devlet ve iktidar güdümlü sendikacılık anlayışına son verileceğini, sağlık çalışanlarının emekli maaşlarının yüksek düzey kamu personeli emekli maaşı seviyesine getirileceğini, tüm kamu personeli ve emeklilerinin ücret artışlarının belirlerken sadece enflasyonu değil büyümeden kaynaklı refah payını da tam olarak dahil edeceklerini söylemektedir.

İyi Parti; fiili hizmetten faydalanacak personel için kurul oluşturulacağını, bu kurul tarafından başta sağlık personeli ve posta dağıtıcıları olmak üzere fiili hizmet zamlarını yeniden belirleyeceklerini, aynı eğitim düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ek gösterge adaletsizliğini çözeceklerini, kamu görevlileri ve emeklilerin özlük hakları ve maaşlarını iyileştireceklerini, enflasyona ezdirmeyeceklerini ve refahtan onlara pay vereceklerini ifade etmektedir. İyi Parti, yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personel başta olmak üzere ek göstergeden faydalanamayan personele ek gösterge verileceğini ve ek göstergelerin hiyerarşik düzene göre yeniden belirleneceğini; sağlık personelinde mecburi hizmeti kaldırıp özendirici sistem getirileceğini, sağlık çalışanlarının çıplak maaşlarının emeklilikte de geçerli olacak şekilde iki misli artırılacağını da vaatlerine eklemiştir. 

Partiler arasında sadece SP, güvenlik ve yargı mensupları dışındaki memurların siyasi partilere üye olmasının önündeki tüm engelleri kaldıracağından söz etmektedir.

 

SONUÇ

Beyanname/bildirgelerde memurları doğrudan veya dolaylı ilgilendiren cümleler incelendiğinde, sanki partilerin programları yokmuş da, hazırlıksız yakalanılan erken genel seçimler gibi ön hazırlık yapılmadan çalakalem yazılmış, birbirinden kopuk, yer yer birbirine zıt, arada bir gülünç, mevzuattan ve çalışma literatüründen bihaber, her parti için bütünlük arzetmeyen metinler görüntüsünün ortaya çıkması üzücü ve düşündürücü olduğu kadar, memurları ciddiye almama olarak da yorumlanmaya müsaittir.

Aslında incelediğimiz siyasi partilerden en az üçünün ya arka bahçesi ya yandaşı şeklinde faaliyet gösteren sendika ve konfederasyonlarla açık ilişkileri vardır.

Ne var ki, yandaş veya arka bahçe sendika ve konfederasyonlar kendi taleplerini yandaşı oldukları partilerin beyanname/bildirgelerine koymayı başaramamışlardır. Bu durum, destekledikleri partilerin iktidara gelmesi halinde o sendika ve konfederasyonların üyelerinin hak ve çıkarlarını nasıl arayıp koruyacakları ve geliştirecekleri konusunda soru işareti taşımaktadır.

Asıl önemli olan siyasi partilerin sendikalara yaklaşımlarındaki anlaşılmaz tavırdır. Siyasi partiler ve liderler genelde çalışanlar özelde memurlarla ilgili vaatlerini sendikalarla birlikte ve toplu pazarlık düzeninde birlikte gerçekleştireceklerinden bahsetmemekte, adını koymaksızın tek başlarına ve tek yanlı düzenlemeler yapacaklarını söylemektedirler.

Daha açıkçası, seçime giren siyasi partilerin memurlar için toplu pazarlık/toplu sözleşme düzenine çok da sıcak bakmadıklarını, milletvekili adayları arasında eski sendikacılar olmasına rağmen  beyannamelerde etkilerinin hissedilmediğini  eklemek lgerekir.

Demokratik toplumda, örgütlü kesimler için katılımcılığı ve sosyal diyaloğu reddeden bu tekçi yaklaşım kabul edilebilir değildir. Kaldı ki, önerilerin önemli bir kısmı çağdaş kamu yönetimi mantığından da uzaktır.

Siyasi partiler ve liderler nezdinde, temsili demokrasinin alışkanlıkları ile katılımcı demokrasinin beklentileri arasındaki kafa karışıklığı giderilememiştir.

Sendika ve konfederasyonların da bu durumdan çok şikayetçi olduklarını söylemek zordur. Memurların seçim heyecanı duymamalarının ve “bekle-gör” yaklaşımı içinde olmalarının sebebi bu olsa gerek.

 

 Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.

Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
...
..
"Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | http://bask.org.tr/Tum Hakları Saklıdır. ©2002 - 2020
http://bagimsizyapiimarsen.org.tr/BASK http://bdvs.org.tr/BASK http://http://www.bagimsizhabersen.org.tr/index.php/ BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bagimsizegitimsen.org.tr/BASK http://www.bagimsizsaglik-sen.org.tr/ BASK http://www.bagimsizburosen.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK