Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
    Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz   Facebook   Instagram   Twitter   YouTube
Kategori : KONFEDERASYONDAN
Haberin Tarihi :   24 Eylül 2018 - 15:15

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKUMET SİSTEMİNDE PERSONEL POLİTİKALARI –I- “ÜST KADEME YÖNETİCİLER”

Büyüt
Küçült
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKUMET SİSTEMİNDE  PERSONEL POLİTİKALARI –I-  “ÜST KADEME

 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKUMET SİSTEMİNDE

PERSONEL POLİTİKALARI –I-

“ÜST KADEME YÖNETİCİLER”

 

BASK AR-GE BİRİMİ

Giriş

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile Anayasanın bazı maddelerinin değişmesi ve “parlamenter sistem”den “başkanlık sistemi”ne geçilmesi nedeniyle yeni sistemin şifreleri denilebilecek ana hatlarını; Anayasa, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yayımlanan diğer mevzuat kapsamında detaya fazla girmeden, özetle ve birkaç bölüm halinde yeni sistemi birlikte inceleyeceğimizi belirterek, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin Şifreleri –I-  ve –II- başlığı altında ve iki bölüm halinde Konfederasyonumuzun sosyal medya hesaplarında paylaşmıştık.

BASK AR-GE biriminin hazırladığı, sistemin personel politikalarına ilişkin kısmının ilk bölümünü “Üst Kademe Yöneticileri” olarak aşağıda yayımlıyoruz:

Temel Kural: Yürütme Yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Türkiye, “Başkanlık Sistemi”nin bir türü olan “Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi”ne yeni geçmiştir. Yeni sistemin nasıl adlandırılacağı tartışmaları devam etmektedir. Başka ülkelerdeki başkanlık sistemleri ile benzerlikler veya farklılıklar konuyu anlamamıza yardımcı olacak ölçüde değildir. Sistemin nasıl işlediğini değil nasıl işleyeceğini zaman içerisinde yaşayarak ve hep birlikte öğreneceğiz.

Bir kez daha hatırlatalım ki, Anayasanın 8 inci maddesindeki “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir” hükmü uyarınca  1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesinde de vurgulandığı üzere “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Nitekim yeni sistemde Cumhurbaşkanının konumunu daha iyi anlayabilmek için, örneğin, “İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin “Görev” başlıklı 3 üncü maddesinin “Başkanlığın görevleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel ilke, hedef ve amaçlar çerçevesinde şunlardır” şeklinde başlayan ifadeye bakmak yeterlidir. Bu açıklamalardan anlaşılmalıdır ki, Cumhurbaşkanı yürütme görev ve yetkisini tek başına icra edecektir.

Kariyer-liyakat sistemi yerine patronaj sistemi mi?

Kamu görevlileri sendikaları ve kamu görevlilerini (memurları) doğrudan ilgilendiren konu ise, yeni sistemin personel politikasının nasıl olacağı ve nasıl işleyeceğidir.

Yürütme görev ve yetkisinin tek başına Cumhurbaşkanınca icra edilecek olmasının personel politikası açısından anlamı şudur: “Nihai politika (policy) kararlarının tek bir merkezde ve esas olarak  tek bir kişi tarafından alındığı başkanlık sisteminde, etkin ve verimli yönetişim, bu kararların yukarıdan aşağıya eksiksiz bir biçimde iletilmesini gerektirir. Söz konusu kararların doğru anlaşılması ve uygulanması delegasyon zincirine dahil icracılara talimatların açık ve net biçimde ulaşmasına bağlıdır.” (Gönenç Levent; Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Hukuki Ajandanın Bir Numaralı Gündem Maddesi: Delegasyon Zinciri”, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1535111532-0.Delegasyon_Zinciri.pdf, son erişim tarihi:05.09.2018)

Neticede başkanlık sistemi “üst kademe  yöneticilerinin kariyer-liyakat sistemi dışında tutulduğu ve bu görevlere atamaların siyasal patronaj gereğince yapıldığı” bir sistemin adıdır. Bu sistemin bir adı da kayırmacılık ve yağma sistemidir. İktidara gelen partinin, kendini destekleyenleri/yandaşları personel kadrolarına kariyer ve liyakat ilkesi gözetmeksizin atadığı bir sistemden söz ediyoruz. Özellikle 1883 öncesi ABD’de uygulanan “spoils system”le yakın benzerliğini, üst düzey atamalarında sık sık göreceğiz. Esasen 3 nolu Kararnamede “liyakat” sözcüğü hiçbir yerde geçmez. 1 nolu Kararnamede ise sadece  bir yerde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin görevleri sayılırken geçer.

Yukarıda adı geçen “delegasyon zincirine bağlı icracılar” Devlet teşkilatının yönetim kademelerinde bulunanlardır. Bu nedenle 1 Nolu Kararname olan “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yayınlanarak Devlet Teşkilatı yeniden oluşturulmuş, ardından sırasıyla   2 nolu “Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ve 3 nolu  Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yayınlanarak sistemin sacayakları tamamlanmıştır.

Bu arada bir hususa da dikkat çekmek gerekmektedir. Anayasa değişikliklerinde Cumhurbaşkanına üst kademe yöneticilerini atama yetkisi verilirken herhangi bir filtreleme öngörülmemiştir. Oysa  başkanlık sistemi ile yönetilen ülkelerden ABD’de Başkan’a kendi kadrosu ile çalışma yetkisi verilmekle birlikte bakan, büyükelçi ve yüksek mahkeme üyelerinin atanması Senatonun onayına bağlanmıştır.

Çıkarılan ilk 3 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, politika  oluşturma yetkisini tek başlarına kullanamayacak olan Bakanların, birlikte çalışacakları üst düzey yetkililerin hangilerini atama yetkisine sahip oldukları da bir muamma olarak ortada durmaktadır.

Patronaj Sisteminde İlk Keyfilik: Rektör Atanma Şartında Değişiklik.

Üniversitelerde,2016 Temmuz öncesi  rektör adayları arasında yapılan seçimleri hatırlamaktayız. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan  OHAL döneminde  seçimler kaldırıldı. Üniversite rektörleri, YÖK tarafından belirlenen adayları arasından Cumhurbaşkanınca atanmaya başlandı. Rektörler için yapılan seçimler tarihe karıştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin başlamasına bir gün kala 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK’nın 135 inci maddesi ile 2457 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinde değişiklik yapıldı ve rektör olarak atanabilmek için 4 yıllık profesör olma şartı kaldırıldı.

Hemen ertesi gün, yani 10 Temmuz 2018 günü Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçildi. 3 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kararname metninde rektörlerin atanma şartları ile ilgili bir husus yer almadı.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine, beş gün sonra  15 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 800 üncü maddesinin (a) bendi ile 3 Nolu Kararnamenin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklendi: “Rektörler, en az üç yıl profesörlük yapanlar arasından atanır”.

Böylece rektör atamalarında üç yıllık profesörlük şartı getirilmiş oldu.

Aradan iki ay geçtikten sonra 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 17 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu kez üç yıl şartı kaldırıldı.

İki ay içerisinde peşpeşe yapılan değişikliklerin bir anlamı olmalı. O da 15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/181 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ortaya çıktı.

Prof. Dr. Yusuf Tekin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine rektör olarak atandı.

Sorun nerede, denilebilir. Rektör Yusuf Tekin’in hızlı yükselişine bakmak gerekir.

Doç. Dr. Yusuf Tekin 2011 yılında  Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı.

İki yıl sonra, 29 Mayıs 2013 tarihinde MEB Müsteşarlığına getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçilmesi ile birlikte müsteşarlıklar kaldırılınca 2018 Ağustos’unda Profesör olarak atandı.

Aradan bir ay geçmeden bu kez Gazi Üniversite’sinin bölünmesi ile yeni kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesine rektör olarak atandı.

Böylece Özal Hükumetleri döneminde başlayan ve AK Parti Hükumetleri döneminde hız kazanan kişilere özel kanun veya kanun hükmünde kararname çıkarılması uygulamasında yeni bir adım daha atılmış oldu. Ki Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin personel uygulamalarında yaygın olarak kullanılacağı, gerek Yusut Tekin’in atanması gerek 3 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve diğer kararnamelerde satır aralarında yer alan hükümlerden anlaşılmaktadır.

Buradan hareketle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bütünleşen Avrupa kaynaklı “kariyer-liyakat” sisteminin yerini, giderek Amerikan kaynaklı “kadro” sistemine bırakacağını söylemek kehanet olmaktan çıkmış oldu.

Kararnamelerde değişiklik yapılarak sık sık kural değiştirme şeklindeki  uygulamalar, yürütme yetkisinin tek başına Cumhurbaşkanına ait olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükumet sisteminde bundan böyle yadırganmamalıdır.

Cumhurbaşkanının Kararname Çıkarma Yetkisi 6 Ayla Sınırlı Mı?

16 Nisan 2016 tarihinde yapılan referandumla Anayasa’ya eklenen Geçici 21 inci maddenin (B) bendine göre “Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu Kanunla yapılan değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğü değişikliği ile diğer kanuni düzenlemeleri yapar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.”

Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleneceği belirtilen değişiklikler için süre 10 Ocak 2019 tarihinde sona erecektir. Kararnamelerde sık sık değişiklik yapılması, ekleme-çıkarma veya düzeltme yapılması  anılan süre bitimine kadar sık sık tekrarlanacaktır. Nitekim 10  Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 1 nolu Kararnamede, 15 Eylül 2018 tarihine kadar 5 kararname ile 50’ye yakın maddede değişiklik veya yeni düzenleme yapılmıştır.

Anayasamızın “Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri” başlıklı 104 üncü maddesinin onyedinci fıkrasının üçüncü cümlesindeki “Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.” hükmü çerçevesinde “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri (128/2)” ile “memurların yargılanmalarına ilişkin düzenlemeler (m. 129/son)”e ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamayacaktır.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKUMET SİSTEMİNDE “ÜST KADEME YÖNETİCİLER”

Bu kısa açıklamadan sonra konumuza dönerek “Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminde Personel Politikası Anlayışı”nı “Üst Kademe Yöneticiler” açısından incelemeye başlayabiliriz:

Yeni Sistemin Beyni Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı mı?

Yeni sistemin personel politikası anlayışının incelenmesine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile başlamak gerekiyor.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı biriminin başında idari işler başkanı bulunmaktadır.

İdari işler başkanı en yüksek devlet memurudur (Önceden en yüksek devlet memuru başbakanlık müsteşarı idi).

İdari İşler Başkanı, mevzuatla verilen görevleri ve Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak üzere; Cumhurbaşkanına karşı sorumlu, bütün birimlerin faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

İdari İşler Başkanlığının; Devlet Teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini temin edecek prensiplerin tespiti vb. çalışmaları yapma görevine dikkat çekmek gerekir. Çünkü Devlet teşkilatının düzenli ve etkin şekilde işletilmesinin temininden bahsediyoruz.

Bunun ne anlama geldiğini görmek için İdari İşler Başkanlığına bağlı genel müdürlüklerden birinin “Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü” olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü bu genel müdürlüğün görevleri arasında;

-           Devlet Teşkilatının düzenli ve etkin bir şekilde işlemesini sağlayıcı prensiplerin tespit edilmesi, direktiflerin verilmesi, önlemler alınması ve koordinasyonun sağlanması için gerekli işlemleri yapmak,

-           Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ait işlemleri yapmak,

-           Üst kademe kamu yöneticilerinin atamaları ile Cumhurbaşkanınca yapılacak diğer atama ve seçme işlemlerini Anayasa, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve hukukun genel ilkeleri açısından inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,

-           Devletin sevk ve idaresinde görevli üst kademe yöneticileri hakkında bilgi toplamak, sicil özetlerini ve biyografilerini tutmak,

-           Üst kademe yöneticilerinin hizmet içi eğitimiyle ilgili işlemleri yapmak,

-            Kamu yönetiminin geliştirilmesi ile ilgili hedeflerin, politikaların ve tedbirlerin tespiti için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bunları değerlendirme amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,

-            Kamu personeli ile ilgili mevzuat çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,

gibi çok önemli ve Devlet için hayati ehemmiyeti haiz hususlar vardır.

Adı geçen genel müdürlüğün görevlerinden bazıları bile yeni sistemde uygulanacak personel sisteminin ipuçlarını vermektedir:

6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun çeşitli maddelerindeki “sicil”, “sicil notu” ve “sicil dosyası” ifadeleri kaldırılmış olduğu halde, Kararname ile  yeniden geriye dönerek üst düzey yöneticiler hakkında “sicil özeti” tutma  nasıl anlaşılmalıdır?

Burada üst  kademe yöneticilerinin atanmasına geçmeden bir hususa dikkat çekmek gerekiyor: 1982 Anayasasının “Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.” Şeklindeki 128 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 36 yıldan beri sümenaltı yapılmıştır. Üstelik o görevi kısmen yerine getiren “Milli Güvenlik Akademisi” ve “TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü)” gibi birimler de kaldırılmış veya kapatılmıştır.

Anayasamızın “Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri” başlıklı 104 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası “Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.” demekle birlikte aynı maddenin onyedinci fıkrasının üçüncü cümlesindeki “Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz.” hükmü devredışı bırakılmakta, üst kademe yöneticilerinin  atanmasında “yetişme” veya  yetiştirilme” yerine, yani yukarıda değinildiği gibi liyakat yerine siyasi tercih tek seçenek olarak belirlenmektedir.

Belirtmek gerekir ki  personel sistemlerinden liyakat sistemi; kamu hizmetine girişin, hizmet içinde her türlü ilerleme ve yükselişin tüm yurttaşlara açık olduğu ve bu süreçlerin yalnızca göreve uygunluk, yeterlik, başarı ölçütüne dayandırıldığı sistemdir.

Kayırmacılık sistemi ise kamu görevlerinin hem hizmete giriş hem de hizmette kalış bakımından belli bir ideolojiye, siyasal partiye, etnik-mezhebi alt kültüre, belli bir sosyoekonomik zümreye aidiyet ya da bağlılık ölçütüne göre dağıtılmasıdır.

Üst kademe yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usulleri 3 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenmiştir.

Söz konusu Kararname, ekindeki cetvellerdeki kadro, pozisyon ve görevler, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsamaktadır.

Dolayısıyla toplamda çok sayıda üst kademe yöneticisini ilgilendirmektedir.

Üst Kademe Yöneticileri Kimlerdir?

Kararnamede “tanımlar” başlığı altında herhangi bir madde bulunmamaktadır.

Kararname ve eklerindeki cetvellerden anlaşıldığı kadarıyla ilçe ve il bazından bakıldığında en alt halkada kaymakamlar , il müdürleri (il teşkilatının en üst amirleri) ve vali yardımcıları bulunduğu görülmektedir. Demek ki bu hiyerarşik sıralamaya giren kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlar üst kademe yöneticisi olarak kabul edilmektedir. Örneğin Kaymakamlar, bakanlık il müdürleri, il emniyet müdürleri, il müftüleri, defterdarlar ve üzeri görevlerde bulunanlar üst kademe yöneticisidir.

Ancak cetvellerdeki sıralamanın bir anlamı veya hiyerarşik niteliği olup olmadığı, yani üst sıradakinin alt sıradakinden hiyerarşide üstün olup olmadığı kararname eki cetvellerden  anlaşılmamaktadır.

Üst Kademe Yöneticileri Nasıl Atanacak?                                                                                                                                  

Kararname üst kademe yöneticilerini üç guruba ayırmaktadır.

Cumhurbaşkanı kararı ile atananlar,

Cumhurbaşkanı onayı ile atananlar,

Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, atamaya yetkili olanlar tarafından atananlar…

Kararname eki cetvellerde kadro, pozisyon ve görevleri belirtilen yöneticilerin birinci gurubu doğrudan Cumhurbaşkanı kararıyla  atanmaktadır: Diyanet İşleri Başkanı, MİT Başkanı, MGK Genel Sekreteri, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kurul başkanları, valiler, rektörler, genel müdürler gibi Kararname eki (I) sayılı cetvelde sayılan görevlerde bulunanlar.  

 

1 Sayılı Cetvel

 


 Diyanet İşleri Başkanı  Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri  Devlet Denetleme Kurulu Başkan Ve Üyeleri  Savunma Sanayii Başkanı  Bakan yardımcıları  Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları  Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kurul başkanları  Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürü  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı  Özelleştirme İdaresi Başkanı  Sayıştay Başsavcısı  Valiler  Büyükelçiler, Daimi Temsilci/Delegeler  Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Başkan ve Üyeleri  (RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun TBMM’ce seçilen üyeleri hariç)  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan Ve Üyeleri  Yükseköğretim Kurulu Üyeleri  İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeleri  Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri  Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri  Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan Ve Üyeleri  Rektörler (Milli Savunma ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörleri dahil)  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı  Gelir İdaresi Başkanı  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı  Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı  Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı  Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü Başkanı  Bakanlıkların, teftiş kurulu,  rehberlik ve teftiş, rehberlik ve denetim, denetim hizmetleri başkanları ile diğer kurul başkanları  Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı  Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı  Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları  Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcıları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Başkanları  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcıları  Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları  Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kurul Başkan Yardımcıları  Merkez Bankası Başkan Yardımcıları  Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı  Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı  Toplu Konut İdaresi Başkanı  Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı  Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı  Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı  Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu Başkanı  Bölge Kalkınma İdaresi Başkanları  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı  Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı  Türkiye Su Enstitüsü Başkanı  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı  Vergi Denetim Kurulu Başkanı  Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları  Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri  Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreteri  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcıları  Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcıları  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcıları  Genel Müdürler  Strateji Geliştirme Başkanları  Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı  İller Bankası Genel Müdürü  Basın İlan Kurumu Genel Müdürü  Türkiye Kalkınma Bankası Genel Müdürü  Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeleri  Adli Tıp Kurumu Başkanı  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanı  Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği kurulan üniversitelerin mütevelli heyeti, yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyeleri

 

Bunların da bir kısmı görev süresi sınırlı olan yani belirli süre için atanan (nadiren 3, genellikle 4 yıl) üst kademe yöneticileridir: Diyanet İşleri Başkanı, YÖK üyeleri, Rektörler vb. gibi

3 Sayılı Cetvel


 

Kadro/Unvan/Görev

Görev Süresi

 

1

Diyanet İşleri Başkanı

4 YIL

 

2

Yükseköğretim Kurulu Üyeleri

4 YIL

 

3

Rektörler

4 YIL

 

4

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

4 YIL

 

5

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

4 YIL

 

6

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcıları

4 YIL

 

7

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Üyesi

4 YIL

 

8

Türkiye istatistik kurumu başkanı

4 YIL

 

9

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

4 YIL

 

10

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

3 YIL

 

 

11

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı

4 YIL

 

 

12

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü

4 YIL

 

13

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri

4 YIL

 

14

Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Başkan ve Üyeleri (RTÜK hariç)

4 YIL

 

15

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkan ve Üyeleri

4 YIL

 

16

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkan Ve Üyeleri

4 YIL

 

17

İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeleri

4 YIL

 

18

Yazma Eserler Kurumu Başkanı

4 YIL

 

19

Adli Tıp Kurumu Başkanı

4 YIL

 

20

Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanı

3 YIL

 

21

Sayıştay Başsavcısı

4 YIL

                   


 

İkinci gurubu, Cumhurbaşkanının onayı (Teklif Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya yetkilendirilmiş bir alt kademeden teklif gelip Cumhurbaşkanınca onaylanan) ile atanan ve (II) sayılı cetvelde yer alan  üst kademe yöneticileri oluşturmaktadır: AFAD başkan yardımcıları, TOKİ başkan yardımcıları, Sayıştay savcıları, bakanlık müfettişleri, genel müdür yardımcıları, bakanlık daire başkanları, gelir idaresi daire başkanları, vergi dairesi başkanları, İlbank genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri, defterdarlar, il emniyet müdürleri, il müftüleri, vali yardımcıları ve kaymakamlar gibi.

2 Sayılı Cetvel

 


1.        Dışişleri Bakanlığı teftiş kurulu üyeleri

2.        Diplomasi Akademisi Başkanı

3.        Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri

4.        Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri

5.        Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri

6.        TRT Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri

7.        TOKİ kurumu başkan yardımcıları

8.        Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bağlı Kurum Başkanları

9.        AFAD başkan yardımcıları

10.     Sayıştay savcıları

11.     Bölge kalkınma idaresi başkan yardımcıları

12.     TİKA başkan yardımcıları

13.     Polis Akademisi Başkanı

14.     Adli Tıp Kurumu başkan yardımcıları, ihtisas kurulları başkan ve üyeleri

15.     Bakanlık daire başkanları

16.     Bakanlık müfettişleri (adalet, mülkiye, vergi ve iş müfettişleri dâhil)

17.     Hazine kontrolörleri, sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri

18.     I. Hukuk müşavirleri (bakanlık ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları)

19.     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı

20.     Genel müdür yardımcıları (bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlar dâhil)

21.     Gelir idaresi daire başkanları

22.     SGK yönetim kurulu üyeleri

23.     Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu başkan yardımcıları

24.     Türk Patent ve Marka Kurumu başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri

25.     Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcıları

26.     Adalet bakanlığı teftiş kurulu başkan yardımcıları

27.     Vergi denetim kurulu başkan yardımcıları

28.     Spor Toto Teşkilat başkanı

29.     Daimi temsilci yardımcıları, cumhurbaşkanlığı ile bakanlık ve bağlı ilgili, ilişkili kuruluşlarının yurtdışı sürekli görevlerine atanacaklar

30.     İller Bankası genel müdür yardımcıları

31.     KİT yönetim kurulu üyeleri

32.     Milli Piyango İdaresi yönetim kurulu üyeleri

33.     Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi başkan yardımcıları

34.     Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ÜyesiSayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.

Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
...
..
"Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | http://bask.org.tr/Tum Hakları Saklıdır. ©2002 - 2020
http://bagimsizyapiimarsen.org.tr/BASK http://bdvs.org.tr/BASK http://http://www.bagimsizhabersen.org.tr/index.php/ BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bagimsizegitimsen.org.tr/BASK http://www.bagimsizsaglik-sen.org.tr/ BASK http://www.bagimsizburosen.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK