Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Video Galeri
Foto Galeri
Web Mobil
    Sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz   Facebook   Instagram   Twitter   YouTube
Kategori : KONFEDERASYONDAN
Haberin Tarihi :   18 Temmuz 2019 - 17:35

11. KALKINMA PLANINDA MEMURLAR VAR MI?

Büyüt
Küçült
11.  KALKINMA PLANINDA MEMURLAR VAR

11.  KALKINMA PLANINDA MEMURLAR VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul edildi, 18 Temmuz 2019 tarihinden itibaren de genel kurulda görüşmelerine başlandı. Kısa sürede görüşmeler tamamlanıp Plan uygulanmasına başlanacak.

15 yıllık bir pespektifin  ilk beş yıllık dilimi olarak tasarlandığı belirtilen Kalkınma Planı yaklaşık 61 bin kelimeden oluşuyor.

Genel yaklaşım, amaç  ve hedeflerin yer aldığı Kalkınma Planında memur özelinde doğrudan herhangi bir vurgu yok. Satır aralarına serpiştirilmiş, kimi tespit ve hedeflerin temenniden ibaret olduğunu akılda tutmak gerekir.

Yine de yorum girmeksizin üyelerimiz  ve memurlar için çekici bulduğumuz bir takım paragrafları aşağıda yayımlıyoruz.

İsteyenler Kalkınma Planının tamamına (http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf) adresinden erişebilirler.

 

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA SEÇMELER

GİRİŞ

1.         Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olacaktır.

 

 Gelir Dağılımında Bozulma

52.     Çin ve Hindistan gibi Asya-Pasifik ekonomilerinin son yıllarda göstermiş olduğu yüksek büyüme seviyeleri ülkeler arası gelir eşitsizliğine olumlu yansımıştır.

53.     Ülke içi gelir eşitsizliklerinde ise yüksek gelirlilerin daha da zenginleşmesi ve düşük gelirlilerin fakirleşmesi sonucu önemli artışlar olmuş, ülke içi gelir dağılımında bozulmalar meydana gelmiştir.

Artan İyi Yönetişim İhtiyacı

75.     Kamunun, sosyal ve ekonomik hayattaki rolünde değişimler yaşanmaya devam etmekle birlikte, küresel ekonomi içinde düzenleyici ve gerektiğinde müdahale edici fonksiyonu güçlenmektedir.

76.     Beşeri sermayenin gelişimine, sanayinin büyümesine ve ekonomik güvenliğin sağlanmasına katkı verebilecek, etkili bir kamu yönetimi için; şeffaf ve hesap verebilir, ihtiyaç ve beklentilere göre hızlı karar alabilmeyi ve bu kararlara ilişkin sürece vatandaşı dâhil etmeyi mümkün kılan iyi yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi önem arz etmektedir.

77.     Kamu yönetiminin karar alma ve uygulama kapasitesinin artırılmasında büyük veri uygulamaları önem kazanmaktadır. Kamunun ürettiği verilerin yanı sıra, mobil uygulamalar ve sosyal medya aracılığıyla oluşturulan veriler; sağlık, trafik, asayiş gibi kamu hizmetlerine ilişkin mevcut ve muhtemel sorunların tespit ve çözümüne imkân sağlamaktadır.

78.  Sonuç odaklı bir kamu yönetimi anlayışı güç kazanırken kamusal faaliyet öncesi yapılan etki analizleri ile faaliyet sonrasını değerlendiren politika odaklı raporlamanın kamu yönetimi sistemine entegre edilmesinin yanı sıra faaliyet ve hedeflerle birlikte politikaların da izlenmesi yaygınlaşmaktadır.

 

Yurtiçi Tasarruflar

Politika ve Tedbirler

223.     Uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin
artırılması saiki doğrultusunda kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik
edilecek; bireysel emeklilik sistemi (BES) katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını
artıracak şekilde geliştirilecektir.

223.1.   Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES’teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacaktır.

223.2.   BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacaktır.

 

Maliye Politikası

Politika ve Tedbirler

260.1.   Kamu personeli daha verimli kullanılacak, çalışan memnuniyeti artırılacak, kamu personelinin mali ve sosyal hakları Planda öngörülen makroekonomik politikalarla uyumlu bir şekilde belirlenecektir.

260.2.   Kamu hizmet sunumu teşkilat ve yöntemler bakımından gözden geçirilerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunumuna imkân veren ve daha az sayıda idari birimden oluşan kamu yönetimi yapısı oluşturulacak, yeni ortaya çıkacak hizmetlerin yeni birimler kurmak yerine mevcut kamu idarelerince yerine getirilmesi sağlanacak, e-devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak, böylece kamu harcamalarında verimlilik artırılacaktır.

263.     Vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi hasılasının

artırılmasını sağlayacak şekilde vergi sisteminde revizyonlar yapılacaktır.

 

Eğitim

Amaç

547.     Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına
erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve
sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve
milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü,
teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey yetiştirmek temel amaçtır.

 

Politika ve Tedbirler

553.1.   Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır.

553.2.   Konut imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecektir.

553.3.   Okul yöneticiliği profesyonel bir meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacaktır.

553.4.   Ehliyet ve liyakat temelli kariyer sistemi hayata geçirilecektir.

555.     Bireylerin kişilik ve kabiliyetlerinin sürekli olarak gelişimini hedefleyen hayat boyu
öğrenme anlayışı toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılacaktır.

557.4   Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığı artırılacaktır.

560.2. Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır.

 

Sağlık

Politika ve Tedbirler

580.1.   Birinci basamak sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler yeniden tasarlanacaktır.

 

Hukuk Devleti ve Demokratikleşme

741. Mevzuat gözden geçirilmek suretiyle kamu kurumlarının ve kamu görevlilerinin hesap verebilirliklerini artıracak etkin mekanizmaların oluşturulması amacıyla düzenlemeler yapılacaktır.

 

Adalet Hizmetleri

Politika ve Tedbirler

 

749. Hâkim ve savcıların atama, nakil ve terfi sisteminin nesnel, önceden belirlenmiş ölçütlere ve liyakate dayalı olarak geliştirilmesi sağlanacaktır.

 

Sivil Toplum

Amaç

775.     Sivil toplum bilincinin gelişmesi, örgütlü sivil toplumun güçlenmesi, STK’ların saydamlık
ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun bir yapıya kavuşması ve devletin karar alma süreçlerine
etkin katılımının sağlanması temel amaçtır.

776.4. Karar alma ve mevzuat hazırlama süreçlerinde STK’ların katılımını ve etkinliğini artıracak çalışmalar yürütülecektir.

Politika ve Tedbirler

778.     Sivil toplum-kamu işbirliği güçlendirilecek, kamunun ve STK’ların kapasiteleri
geliştirilecektir.

779.     Sivil toplum faaliyetlerine yönelik farkındalık artırılacak, bu alandaki araştırmalar
desteklenecektir.

782.     Vatandaşların ve ilgili tüm tarafların politika yapma süreçlerine aktif katılımı
sağlanacaktır.

782.1. Kent konseylerinin daha aktif hale getirilmesine yönelik düzenleme yapılacaktır.

783.     Ekonomik ve sosyal politikaların katılımcı bir anlayışla tasarlanması ve yürütülmesi sağlanacaktır.

783.1.   Ekonomi yönetiminin koordinasyonu güçlendirilecektir.

783.2.   Ekonomik ve Sosyal Konseyin etkin ve işlevsel bir yapıya dönüştürülmesine yönelik düzenleme yapılacaktır.

 

İyi Yönetişim

Politika ve Tedbirler

785.1.   Yolsuzluklarla mücadele amacıyla kamu görevlilerinin mal beyanlarının doğruluğu araştırılacak ve otomatik takip sistemi kurulacaktır.

785.4       Kamu görevi sırasında elde edilen bilgilerin, nüfuzun ve sağlanan uzmanlığın görevden ayrıldıktan sonra kamu aleyhine ve özel çıkar temini için kullanılmasının engellenmesine yönelik düzenlemeler etkin bir şekilde uygulanacaktır.

787.1.   Vatandaşların kamu yönetimine ilişkin görüş ve önerilerinin toplanmasına ve analiz edilmesine yönelik çalışmalar yapılarak, söz konusu görüş ve önerilerin politika oluşturma süreçlerinde girdi olarak kullanılması sağlanacaktır.

 

Kamuda İnsan Kaynakları

Amaç

803.     Topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek ve daha verimli
bir kamu personel sistemi oluşturulması temel amaçtır.

Politika ve Tedbirler

804.     Kamu personeline ilişkin kamu hizmetlerinin sunumunda önemli bir role sahip olan insan
kaynağının temini, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunumu ve çalışan memnuniyeti
artırılacaktır.

804.1. Kamu personeline ilişkin kamu hizmetlerinin sunumunda etkinliği, verimliliği ve çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik hukuki düzenlemeler yapılacaktır.

805.     Kamu kurumlarının insan kaynakları yönetimi konusunda kapasiteleri güçlendirilecektir.

805.1.   Kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel birimlerinin insan kaynakları yönetimi anlayışıyla yapılandırılması ve bu birimlerin kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.

805.2.   Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin kapasitesi artırılacaktır.

805.3.   Kamuda etik bilincinin yerleştirilmesini ve etik uygulamalarının güçlenmesini sağlayacak şekilde ilgili düzenlemeler yapılacaktır.

806.     Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve geliştirilecektir.

806.1.   Kamu personelinin dijital becerileri geliştirilerek dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelere uyumları sağlanacaktır.

806.2.   Kamu personelinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması ve düzenli olarak yürütülmesi sağlanacak ve her düzeydeki personele yönetim becerisi kazandırmayı amaçlayan eğitim programları geliştirilecektir.

806.3.   Hizmet içi eğitim uygulaması, kamu çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran uzaktan eğitim sistemleri kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir.Sayfayı Yazdır
Print Friendly / PDF
Sosyal Paylaşım
Google
Etiketler :
İsim Soyisim :
E-Mail :
UYARI : Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Uyarı
Güvenlik kodu :
Bu habere ilk yorumu siz yapın.
DİĞER HABERLER
Deftere Yaz
Ziyaretçi Defteri
Düşünce ve Önerilerinizi bizimle paylaşın.

Foother
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter RSS Sitemap
...
..
"Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu | http://bask.org.tr/Tum Hakları Saklıdır. ©2002 - 2019
http://bagimsizyapiimarsen.org.tr/BASK http://bdvs.org.tr/BASK http://http://www.bagimsizhabersen.org.tr/index.php/ BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bask.org.tr.tr/BASK http://bagimsizegitimsen.org.tr/BASK http://www.bagimsizsaglik-sen.org.tr/ BASK http://www.bagimsizburosen.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/BASK http://bask.org.tr/ BASK http://bask.org.tr/BASK